Ut­an­för Gam­la sta­den

Ut­an­för Gam­la sta­den mö­ter du det nya Je­ru­sa­lem och dess mu­se­er, mark­na­der och mo­nu­ment.

Europas Historiska Städer - - Jerusalem -

Mu­rar­na som ha­de be­skyd­dat Je­ru­sa­lem – in­te sär­skilt fram­gångs­rikt – ge­nom år­hund­ra­de­na be­grän­sa­de sta­den fram till 1860-ta­let, då nya om­rå­den ut­veck­la­des ba­se­rat på det ökan­de an­ta­let pil­gri­mer. Man bör­ja­de med de rys­ka kvar­te­ren (bland pil­gri­mer­na var de rys­ka flest till an­ta­let på den ti­den) och Mish­ke­not Sha’ana­nim, det förs­ta ju­dis­ka om­rå­det ut­an­för mu­rar­na. I dag är Je­ru­sa­lem fort­fa­ran­de en om­tvis­tad stad. Is­ra­e­ler­na stäl­ler krav på sta­den som Is­ra­els hu­vud­stad, me­dan pa­les­ti­ni­er­na upp­rätt­hål­ler sitt krav på öst­ra Je­ru­sa­lem. Ing­et av kra­ven är in­ter­na­tio­nellt ac­cep­te­rat. Den nya sta­den har dock bli­vit en pul­se­ran­de plats, med se­värd­he­ter som för­in­tel­se­mu­se­et Yad Vashem, Is­ra­el Mu­se­um, där Dö­da­havs­rul­lar­na ställs ut i en spe­ci­ell bygg­nad som ser li­te ut som en till­plat­tad ta­gi­ne, och Knes­set, Is­ra­els par­la­ments­bygg­nad. Mark­na­den Ma­ha­ne Ye­hu­da – som van­ligt­vis kal­las souk – är på­tag­lig i frå­ga om bå­de syn, ljud och lukt. Om­rå­det har bli­vit cent­rum för Je­ru­sa­lems natt­liv. Om den mänsk­li­ga histo­ri­en blir för myc­ket – åk till Jer­su­sa­lem­sko­gen, en lugn och pin­je­dof­tan­de till­flyktsort i Ju­deen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.