3 Kaf­kamusé­et

Europas Historiska Städer - - Stadsguide 1800 - Talets Prag -

Franz Kaf­ka föd­des 1833 och hans unika be­rät­tar­stil är präg­lad av hans histo­ria, hans hemstad och hans barn­dom. För många är han Prags an­sik­te ut­åt. Han föd­des i en stad som be­fann sig i en drag­kamp mel­lan det tys­ka och det tjec­kis­ka språ­ket. Ef­tersom han själv var ju­disk för­fat­ta­re var det in­te lätt för ho­nom att hit­ta sin plats och han ha­de där­för myc­ket att tän­ka på. Man kan lugnt sä­ga att hans böc­ker kän­ne­teck­nas av den in­re drag­kam­pen mel­lan oli­ka iden­ti­te­ter. Mu­se­et är tilläg­nat hans liv och verk, och det fång­ar hans per­son­lig­het på ett vac­kert sätt. De dunk­la ut­ställ­ning­ar­na tar oss med in i Kaf­kas värld och för­flyt­tar de­lar av hans kor­ta liv in i nu­et. Me­diaut­ställ­ning­ar fång­ar oron och tur­bu­len­sen vi fin­ner i Kaf­kas böc­ker, me­dan ett rum fyllt med ar­kiv­skåp för­kropps­li­gar den grå och allt­för väl­be­kan­ta var­da­gen på kon­to­ret. Mer­par­ten av sin yr­kes­verk­sam­ma kar­riär ar­be­ta­de Kaf­ka för ett för­säk­rings­bo­lag. Hans böc­ker pub­li­ce­ra­des in­te för­rän ef­ter hans död, och mot hans egen öns­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.