9

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

La De­gus­ta­tion Bo­hê­me Bour­geoi­se

Den­na ex­klu­si­va re­stau­rang är de­fi­ni­tivt för de som in­te bryr sig om sum­man på no­tan. Här kan du nju­ta av 1800-ta­lets spe­ci­a­li­te­ter. Du kan bland an­nat be­stäl­la en välsma­kan­de me­ny från den tjec­kis­ka kok­bo­ken Ku­chařská ško­la (som be­ty­der mat­lag­nings­kurs) skri­ven av Ma­rie B. Svo­bo­do­va. Boken är från 1894, men myc­ket av ma­ten är mo­der­ni­se­rad.

Mat & dryck

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.