Det na­tio­nel­la upp­vak­nan­det i Tjec­ki­en

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Prag -

Den na­tio­nel­la rö­rel­sen åter­uppli­va­de tjec­kisk kul­tur och na­tio­na­lism.

Na­po­le­ons fram­gång, och mot­stån­det han möt­te i de ger­mans­ka län­der­na, fick det sla­vis­ka fol­ket att anam­ma idén om na­tio­na­lism. Lik­som i de and­ra ös­ter­ri­kisk-un­gers­ka län­der­na var be­folk­ning­en i Böh­men de­lad, den be­stod av tysk adel och tjec­kis­ka bön­der. Den­na klasskill­nad för­vär­ra­des yt­ter­li­ga­re av språk­bar­riä­ren, för över­klas­sen ta­la­de tys­ka me­dan ar­be­tar­klas­sen och bön­der­na ta­la­de tjec­kis­ka. I slu­tet av 1700-ta­let och i bör­jan av 1800-ta­let bör­ja­de upp­ro­ris­ka rö­rel­ser få fäs­te. Grad­vis fick det tjec­kis­ka språ­ket fot­fäs­te via lan­dets teat­rar och oli­ka pub­li­ka­tio­ner.

Språk­fors­ka­ren Václav Han­ka för­fals­ka­de till och med två ma­nu­skript, som han påstod var från 900-ta­let. Tan­ken var att un­der­stry­ka språ­kets vär­de. Vid den­na tid­punkt vil­le tjec­ker­na fri­gö­ra sig från den ös­ter­ri­kis­ka kro­nan och even­tu­ellt sam­ar­be­te med Slo­va­ki­en. Upp­ro­ret 1848 var ett steg mot själv­stän­dig­he­ten de sök­te.

Tjec­kis­ka kafé­er är fort­fa­ran­de le­van­de min­nes­mär­ken från den pe­ri­od då tjec­ker­na fin­sli­pa­de sin stra­te­gi un­der det na­tio­nel­la upp­vak­nan­det, och där­för är det li­ka spän­nan­de att be­sö­ka dem än idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.