Verk­lig­he­tens King’s Lan­ding

Verk­lig­he­tens

Europas Historiska Städer - - Innehåll -

En in­mu­rad stad in­vid ett glitt­ran­de hav och en spän­nan­de, of­ta bru­tal, histo­ria ... Det är in­te så kons­tigt att Dubrov­nik blev plat­sen för Ga­me of Thro­nes epis­ka hu­vud­stad King’s Lan­ding.

De som för­trol­lats av tv-se­ri­en

Ga­me of Thro­nes har fast­nat för den för­gö­ran­de bland­ning­en av ma­gi, ga­len­skap, kom­plot­ter och pas­sion. Det blod­dränk­ta dra­mat räds in­te var­ken in­cest el­ler bar­na­mord när kam­pen om järn­tro­nen och mak­ten i de sju kung­a­ri­ke­na ska av­gö­ras. I cent­rum av allt står hu­vud­sta­den

King’s Lan­ding. För att åter­ska­pa sta­den har se­ri­ens ska­pa­re fin­kam­mat värl­den för att hit­ta en fort­lik­nan­de stad vid ha­vet. Det vi­sa­de sig att Dubrov­nik – som grun­da­des på 600-ta­let – pas­sa­de de­ras öns­ke­mål per­fekt.

Den­na pär­la till stad lig­ger vid ran­den av det Adri­a­tis­ka ha­vet och om­ges av en näs­tan två kilo­me­ter lång och sex me­ter bred mur med anor från 800-ta­let. Fle­ra fort har byggts här, och ett av dem är Lov­ri­je­nac, som bygg­des på 1000ta­let för att hål­la ve­ne­ti­ans­ka styr­kor på av­stånd. Got-fans kän­ner kans­ke igen for­tet som Red Keep, där tor­ner­spe­let för att hyl­la kung Joff­rey ut­spe­la­de sig.

In­nan­för mu­rar­na finns en hän­fö­ran­de kom­bi­na­tion av bygg­na­der. I de vind­lan­de grän­der­na trängs go­tis­ka och ba­roc­ka hus in in­vid in­slag från re­näs­san­sen. Två båg­for­ma­de por­tar från me­del­ti­den står vakt i väs­ter och ös­ter. I se­ri­en an­vänds den stor­slag­na ar­ki­tek­tu­ren väl, och till ex­em­pel mor­den på kung Ro­berts oäk­ta barn.

Dubrov­nik var ur­sprung­li­gen två bo­sätt­ning­ar: en gre­kisk-ro­mansk och en sla­visk. På 1100ta­let fyll­des ka­na­len som de­la­de dem och idag är det en fan­tas­tisk mar­mor­be­lagd ga­ta – Stradun.

Un­der stör­re de­len av sin histo­ria har sta­den

va­rit själv­stän­dig och rik som re­pu­bli­ken Ra­gu­sa. Mak­ten har till­hört adeln. De­lar av stri­den om den fik­ti­va mak­ten i se­ri­en har in­spi­re­rats av Ro­sor­nas krig, kon­flik­ten mel­lan släkt­gre­nar­na Lan­cas­ter (röd ros i sin va­pen­skäld) och York (vit ros). I GOT är det istäl­let the Lan­nis­ters mot the Starks.

En jord­bäv­ning ska­ka­de Dubrov­nik 1667 och det skul­le or­sa­ka pro­blem. När 1700ta­let kom var det fle­ra fej­der mel­lan de be­stäm­man­de fa­mil­jer­na i sta­den. Den fria re­pu­bli­ken skul­le se­dan sud­das ut av Na­po­le­on.

Un­der Ju­go­sla­vis­ka kri­gen på 1990ta­let be­läg­ra­des Dubrov­nik av ser­bisk­mon­te­ne­gris­ka styr­kor. Ett fort i när­he­ten av höj­den Srd an­vän­des för att för­sva­ra sta­den. Idag går det att ta en lin­ba­na dit och be­sö­ka en ut­ställ­ning som be­rät­tar ut­för­ligt om kon­flik­ten.

”Det vi­sa­de sig at Dubrov­nik pas­sa­de de­ras öns­ke­mål per­fekt.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.