1 Au­de­ju ie­la num­mer 7

Europas Historiska Städer - - Stadsguide Jugendstil I Riga -

Au­de­ju ie­la 7 räk­nas ge­ne­rellt som det förs­ta ex­emp­let på ju­gend­stil i Ri­ga och är gans­ka blyg­samt i jäm­fö­rel­se med de över­då­di­ga ut­smyc­ka­de mäs­ter­ver­ken som kom ef­ter, men de vik­ti­gas­te ele­men­ten finns där.

Au­de­ju ie­la 7 (Vä­va­rens ga­ta) i Ri­gas gam­la stad ri­ta­des av ar­ki­tek­ten Al­fred Aschen­kampf 1899. Fa­sa­den med si­na sling­ran­de växt­mo­tiv och vac­kert ba­lan­se­ra­de geo­met­ris­ka fi­gu­rer på­min­ner myc­ket om ett tju­sigt för­lags­mär­ke – kans­ke in­te så för­vå­nan­de om man vet att äga­ren var för­läg­ga­ren Alex­an­der Gros­set.

Aschen­kampf var på den ti­den lä­ra­re på Ri­gas hant­verks­sko­la, vil­ket gjor­de ho­nom ak­tu­ell för den nya stads­pla­nen. Han sat­te igång ar­be­tet med bygg­na­der i Ri­ga till­sam­mans med and­ra be­ty­del­se­ful­la ar­ki­tek­ter.

Från star­ten av ju­gend spred sig sti­len snabbt. Det vi­sar bland an­nat grann­hu­set num­mer 9, ri­tat av ar­ki­tek­ten Kon­stan­tīns Pēkšēns. Här tycks det näs­tan som om ju­gend över­förts på en mer kon­ven­tio­nell klas­sisk stil, men ex­plo­de­rar i den häp­nads­väc­kan­de kom­bi­na­tio­nen av an­sik­te, sol och skal på top­pen av bygg­na­den. An­vänd­ning­en av gips i om­fat­tan­de bild­hug­gar­konst blev ett av de mest ty­pis­ka dra­gen i Ri­gas ju­gend­stil.

Pēkšēns (1859–1928) var den förs­ta av en ny grupp ar­ki­tek­ter som kom från Lett­land och han var ock­så den mest pro­duk­ti­va – över 250 bygg­na­der ba­ra i Ri­ga sägs ha bli­vit upp­för­da av ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.