En köp ingen­ting-dag

Expressen - - LA¨SARNAS EXPRESSEN -

Knappt en må­nad kvar till julaf­ton, och den enor­ma köp­hy­ste­rin har åter satt i gång.

Var­je år slås nya re­kord trots att många an­ser sig ha då­lig ekonomi. En­ligt en pro­gnos för i år blir det re­kord i jul­han­deln. Till­väx­ten i de­cem­ber för­vän­tas bli 3,5 pro­cent, vil­ket in­ne­bär en om­sätt­ning på 77,7 mil­jar­der kro­nor.

Folk kö­per många pry­lar som man in­te be­hö­ver. Bort­skäm­da barn får dy­ra lek­sa­ker, ung­do­mar kan­hän­da mär­kes­klä­der, se­nas­te Ip­ho­ne och an­nat man kla­rar sig utan. Blir man lyck­li­ga­re av en mas­sa pry­lar? Det är för­fär­ligt med den­na kom­mers. Hur många män­ni­skor som le­ver i mi­sär skul­le in­te kun­na hjäl­pas till ett dräg­li­ga­re liv med des­sa enor­ma sum­mor som svens­ka fol­ket läg­ger på jul­klap­par? Skänk i stäl­let peng­ar­na till bätt­re be­hö­van­de.

Ni ser väl ”Karl-Ber­til Jons­sons Julaf­ton” på tv? Lär av den­ne osjäl­vis­ke yng­ling som tog från de ri­ka och gav åt de fat­ti­ga. ”Ha­de ic­ke Karl-Ber­tils grym­me fa­ders hjär­ta vek­nat om han med eg­na ögon fått be­vitt­na den gläd­je som han son spritt ut över sam­häl­lets bot­ten­skikt?”

Den 25 no­vem­ber upp­märk­sam­mas Buy not­hing day – en in­ter­na­tio­nell kam­panj­dag för att upp­ma­na till mins­kad kon­sum­tion. Re­flek­te­ra den­na dag över om ni verk­li­gen be­hö­ver kö­pa så myc­ket jul­klap­par och an­nat. Hen­rik Scheutz, som ald­rig

köpt jul­klap­par

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.