PRIS TILL VA­RI­E­RAD FORM­GIV­NING

Forskning & Framsteg - - Om Oss -

”2015 var året då den­na art director tog kos­misk höjd i pre­sen­ta­tio­nen och fick ti­teln Årets AD”. Så av­slu­ta­des mo­ti­ve­ring­en då Forsk­ning & Fram­stegs form­gi­va­re An­na Lun­din ut­sågs till Årets AD av bransch­för­e­ning­en Sve­ri­ges Tid­skrif­ter.

Se­dan 2013 har An­na Lun­din form­gi­vit al­la num­mer av Forsk­ning & Fram­steg. Till­sam­mans med re­dak­tio­nen le­tar hon bildupp­slag, in­stru­e­rar il­lust­ra­tö­rer och fo­to­gra­fer och sät­ter sam­man si­dor­na.

Un­der den tid som An­na Lun­din ar­be­tat med tid­ning­en har upp­la­gan kon­stant sti­git, vil­ket är en stark in­di­ka­tion på att hen­nes ar­be­te loc­kar nya lä­sa­re. På Tid­skrifts­ga­lan där pri­set de­la­des ut fick hon frå­gan om vad som är svå­rast med att form­ge tid­ning­en. Ef­ter en stunds be­tän­ke­tid sva­ra­de hon: ”att va­ri­e­ra sig”.

Ett sätt att hit­ta va­ri­a­tio­nen är att lå­ta sig in­spi­re­ras även från ovän­ta­de håll. – Nu se­nast var det Me­tal­li­ca. An­na Lun­din syf­tar på att om­sla­get till F&F 10/2015 ha­de en il­lust­ra­tion som lå­nat drag från skivom­sla­get till me­tal­ban­det Me­tal­li­cas ski­va Mas­ter of pup­pets, som kom ut 1986.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.