KÖR­SÅNG – EN GEN­VÄG TILL GE­MEN­SKAP

Forskning & Framsteg - - Människan - Av Per Snaprud

Brit­tis­ka fors­ka­re har stu­de­rat sam­man­lagt 135 del­ta­ga­re i oli­ka kur­ser an­ord­na­de av Stor­bri­tan­ni­ens mot­sva­rig­het till ABF. Ef­ter ett kurs­till­fäl­le per vec­ka un­der sju må­na­der ha­de ge­men­ska­pen ökat mar­kant i samt­li­ga grup­per – oberoende av om de äg­na­de sig åt kör­sång, kre­a­tivt skri­van­de el­ler äm­nen som tex­tilt hand­ar­be­te el­ler teck­ning.

Men sång­ar­na ut­märk­te sig. De bil­da­de so­ci­a­la band myc­ket snab­ba­re än al­la and­ra.

– Vi såg en enorm ök­ning ef­ter ett en­da till­fäl­le, sä­ger Ei­lu­ned Pe­ar­ce, evo­lu­tio­när an­tro­po­log vid Uni­ver­si­ty of Ox­ford i Stor­bri­tan­ni­en.

Sång finns i al­la sam­häl­len. Ei­lu­ned Pe­ar­ce och hen­nes med­ar­be­ta­re tror att sjung­an­det upp­stod un­der evo­lu­tio­nen som en för­e­nan­de kraft, nå­got som hjäl­per män­ni­skor att fin­na sig till rät­ta i en grupp. Fors­kar­na pub­li­ce­rar si­na re­sul­tat i tid­skrif­ten Royal So­ci­e­ty Open Sci­ence.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.