GE­NER STYR IN­TE RI­KE­DOM

Forskning & Framsteg - - Nu& Då - Av Hen­rik Hö­jer

En stu­die av ad­op­tiv­barn vi­sar att mil­jön är vik­ti­ga­re än det bi­o­lo­gis­ka ar­vet för den per­son­li­ga eko­no­min. Det fram­går av en stu­die där fors­ka­re har följt drygt 2 500 svens­ka barn som ad­op­te­rats i Sve­ri­ge un­der åren 1950–1970. Med hjälp av för­mö­gen­hets­re­gist­ret jäm­för­des se­dan de vux­na ad­op­tiv­bar­nens för­mö­gen­he­ter med bå­de de bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar­nas och ad­op­tiv­för­äld­rar­nas för­mö­gen­he­ter un­der åren 1999–2007. Fors­kar­na val­de ut ad­op­tiv­barn där för­äld­rar­na fort­fa­ran­de lev­de, för att kun­na sor­te­ra bort even­tu­el­la fi­nan­si­el­la arv.

Kopp­ling­en till ad­op­tiv­för­äld­rar­nas för­mö­gen­het var dub­belt så stor som till de bi­o­lo­gis­ka för­äld­rar­nas för­mö­gen­het.

– Det är myc­ket tyd­ligt att det­ta in­te hand­lar om ge­ne­tik, sä­ger Petter Lund­borg, som är pro­fes­sor i na­tio­na­le­ko­no­mi vid Lunds uni­ver­si­tet.

Ri­ke­dom fö­der allt­så ri­ke­dom, men det hand­lar in­te om ut­bild­nings­val el­ler yr­ken, ut­an tro­li­gen mer om de at­ti­ty­der till peng­ar som finns i hem­met.

– Vi tror att det hand­lar om svår­mät­ba­ra sa­ker som över­förs i upp­fost­ran. Det kan hand­la om nor­mer kring spa­ran­de, am­bi­tions­ni­vå el­ler att man lärt sig tän­ka lång­sik­tigt, sä­ger Petter Lund­borg.

Upp­fost­ran be­ty­der myc­ket för hur vi han­te­rar vår eko­no­mi läng­re fram i li­vet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.