En Café au läc­kan­de ke­mi­ka­li­er, tack.

Forskning & Framsteg - - Annons -

Ba­ra i Sve­ri­ge dric­ker vi 1000 kop­par per per­son och år. Det gör oss till ett av värl­dens mest kaf­fedric­kan­de folk. Men för att od­la vå­ra kaf­fe­bö­nor spru­tas of­ta sto­ra mäng­der ke­mis­ka be­kämp­nings­me­del på od­ling­ar­na. Även runt om­kring kaf­fe­plan­ta­ger­na kan na­tur, djur och män­ni­skor drab­bas hårt. Lägg dess­utom till us­la ar­bets­för­hål­lan­den så får ditt kaf­fe en rik­tigt då­lig ef­ter­smak.

Det här är all­var­ligt. Så ska du gö­ra en sak - kom ihåg or­det eko­lo­gisk näs­ta gång du kö­per kaf­fe! Byt till eko i kaf­fe­hyl­lan och istäl­let för att be­stäl­la en café lat­te sä­ger du en eko­lo­gisk café lat­te, tack. Café­er och re­stau­rang­er säl­jer kaf­fe i många oli­ka va­ri­an­ter men mis­sar of­ta eko och ty­värr väl­jer ba­ra 7 av 100 ekokaf­fe i mat­af­fä­ren, det vill vi änd­ra på!

Gil­lar du ock­så eko­lo­giskt? Bli med­lem i Na­tur­skydds­för­e­ning­en. Vi pus­har po­li­ti­ker och fix­ar eko­boom i bu­ti­ker­na - till­sam­mans har vi kraft att för­änd­ra! SMS:A med­lem till 72900 el­ler gå in på na­tur­skydds­för­e­ning­en. se/ med­lem. Ett med­lem­skap kos­tar 24 kr/mån.

Il­lust­ra­tion: Sa­ra Gra n ér

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.