En ny­fi­ken in­brotts­tjuv

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 - Av AN­DERS RYT­TAR­SON TÖR­NE­HOLM Foto ERIK ABEL

Med hjälp av un­der­vat­tenska­me­ror kan fors­kar­na se hur sä­lar be­ter sig i när­he­ten av oli­ka ty­per av fis­ke­red­skap. Må­let är att ut­veck­la nya red­skap som skyd­dar fångsten från tjuv­ak­ti­ga sä­lar. Det är en svår ut­ma­ning – sä­lar­na är bå­de smar­ta och ny­fik­na. Men nu skym­tar en lös­ning. F&F har följt med ut på ha­vet och tit­tat på fors­kar­nas se­nas­te trumf­kort.

TÅL­MO­DIG FREDSMÄK­LA­RE Sven Gun­nar Lun­ne­ryd har fors­kat i 20 år för att hit­ta en lös­ning på kon­flik­ten mel­lan sä­lar och det kust­nä­ra fis­ket. Nu bör­jar han skym­ta må­let – en spe­ci­alut­for­mad fångst­bur för fisk som sä­lar­na in­te kan bry­ta sig in i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.