Mjölk + salt = guld

En helt ny typ av guld­le­ge­ring med uni­ka egen­ska­per har ­fram­ställts ur mjölk­pro­te­in och guld­salt. Fors­ka­re vid Na­tio­nal uni­ve­ri­ty of Sing­a­po­re har ut­veck­lat ett ­bat­te­ri som har he­la tio gång­er hög­re ­ener­gi­tät­het jäm­fört med kon­ven­tio­nel­la bat­te­ri­er. Ba

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 - Av Ma­rie Gran­mar

Värl­dens lät­tas­te guld­klimp har ta­gits fram av fors­ka­re vid Tek­nis­ka hög­sko­lan i Zürich, ETH. Det po­rö­sa ma­te­ri­a­let ska­pas ge­nom att först vär­ma mjölk­pro­te­in och fri­gö­ra pro­te­in­fib­rer som pla­ce­ras i en guld­salt­lös­ning. Där kris­tal­li­se­ras gul­det på pro­te­in­fib­rer­na och bil­dar ett gel­lik­nan­de guld­fi­ber­nät.

Ma­te­ri­a­let, som är en så kal­lad ae­ro­gel, be­står till fy­ra fem­te­de­lar av guld, vil­ket mot­sva­rar 20 ka­rat.

– Det är tu­sen gång­er lät­ta­re än kon­ven­tio­nel­la guld­le­ge­ring­ar, näs­tan li­ka lätt som luft. Det gör att ma­te­ri­a­let ock­så blir tu­sen gång­er bil­li­ga­re, vil­ket öpp­nar för fler an­vänd­nings­om­rå­den, sä­ger Gustav Ny­ström, som gör sin post­dok vid ETH.

Det su­per­lät­ta guld­ma­te­ri­a­let kan an­vän­das som mem­bran vid ke­misk ka­ta­lys och i tryck­sen­so­rer. När tryc­ket ökar kom­pri­me­ras ma­te­ri­a­let så att elektro­ner kan rö­ra sig mel­lan guld­par­tik­lar­na, vil­ket ökar den elekt­ris­ka led­nings­för­må­gan. Ma­te­ri­a­let kan även an­vän­das för de­ko­ra­tion av mat.

Det nya guld­ma­te­ri­a­let är näs­tan li­ka lätt som luft – och kan an­vän­das i bland an­nat tryck­sen­so­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.