Ne­bu­lo­sans mör­ka fläc­kar

I år­hund­ra­den har män­ni­skor känt till den svar­ta fläc­ken på Vin­ter­ga­tans lju­sa band. Nu har den un­der­sökts på när­ma­re håll av det eu­ro­pe­is­ka La Sil­la-ob­ser­va­to­ri­et i Chi­le.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

Den bläck­svar­ta ne­bu­lo­san lig­ger 600 ljusår bort från oss i Söd­ra kor­sets stjärn­bild och är syn­lig med blot­ta ögat på den söd­ra stjärn­him­len. Den är känd se­dan ur­min­nes ti­der och har av­bil­dats på flag­gor från bland an­nat Austra­li­en, Nya Ze­e­land, Pa­pua Nya Gu­i­nea, Sa­moa och Bra­si­li­en.

Kol­säc­ken, el­ler Kol­säcksne­bu­lo­san, är som and­ra ne­bu­lo­sor ett ko­los­salt rymd­moln som be­står av stoft och gas. Men till skill­nad från de and­ra ne­bu­lo­sor­na är Kol­säc­kens vat­ten- och kvä­ve­mo­le­ky­ler, lik­som kolvä­ten och and­ra enk­la or­ga­nis­ka mo­le­ky­ler, täck­ta med ett så tjockt la­ger av stoft att de skym­mer näs­tan allt ljus från bakom­lig­gan­de stjär­nor. Ba­ra un­ge­fär tio pro­cent av det syn­li­ga lju­set lyc­kas tränga ige­nom. Strå­lar­na ver­kar rö­da­re än de fak­tiskt är, ef­tersom stof­tet spri­der blått ljus mer än rött.

Så små­ning­om, när tyngd­kraf­ten sam­lar ihop ma­te­ri­a­let som är ut­spritt i rymd­mol­net, kom­mer även Kol­säc­ken, lik­som and­ra ne­bu­lo­sor, att tän­da si­na stjär­nor. Av Jo­an­na Ro­se

Ett stort svart rymd­moln, känt som Kol­säcksne­bu­lo­san, av­teck­nar sig tyd­ligt mot Vin­ter­ga­tans stjärn­band. Den mör­ka ne­bu­lo­san är ock­så syn­lig med blot­ta ögat på söd­ra stjärn­him­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.