Kar­tan: Möd­ra­död­lig­het

An­ta­let kvin­nor som dör i barn­säng har mins­kat med drygt 200 000 per år de se­nas­te 25 åren.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 - Av Hen­rik Hö­jer Grafik Jo­han Jar­nestad

Mel­lan 1990 och 2015 sjönk den glo­ba­la möd­ra­död­lig­he­ten från 385 till 216, mätt per 100 000 föds­lar och år. Det hand­lar i ab­so­lu­ta tal om att an­ta­let kvin­nor som dött i barn­säng var­je år har mins­kat från 532 000 till 303 000. Den störs­ta minsk­ning­en har skett i Östa­si­en.

I dag är möd­ra­död­lig­he­ten främst kon­cen­tre­rad till ett an­tal län­der i Afri­ka sö- der om Sa­ha­ra. Lägst siff­ra i värl­den har Fin­land (3 per 100 000 föds­lar och år), och högst har Si­er­ra Le­o­ne (1 360 per 100 000 föds­lar och år). Av de tio län­der som har lägst möd­ra­död­lig­het lig­ger al­la ut­om Ku­wait i Eu­ro­pa.

Stu­di­en har pub­li­ce­rats i The Lan­cet.

HÄR ÄR RIS­KEN STÖRST Si­er­ra Le­o­ne har värl­dens högs­ta möd­ra­död­lig­het, drygt 1 300 per 100 000 föds­lar. HÄR HAR DEN STÖRS­TA MINSK­NING­EN SKETT Se­dan 1990 har möd­ra­död­lig­he­ten mins­kat all­ra mest i Östa­si­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.