Vi­rus-ren­sa­de gris­or­gan

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 - Av Per Snaprud

I bör­jan av 1990-ta­let lyc­ka­des fors­ka­re gen­för­änd­ra gri­sar så att de­ras or­gan skul­le kun­na ope­re­ras in i en män­ni­ska ut­an att or­sa­ka en akut av­stöt­ning. Det led­de till för­hopp­ning­ar om att ki­rur­ger snart skul­le kun­na trans­plan­te­ra bland an­nat hjär­tan, nju­rar och in­su­lin­pro­du­ce­ran­de cel­ler från gri­sar till män­ni­skor.

Men då kom bak­sla­get. Vi­ro­lo­ger upp­täck­te att gri­sens arvs­mas­sa in­ne­hål­ler res­ter av vi­ru­set perv, som kan smit­ta mänsk­li­ga cel­ler. Räds­la för smit­tan tog knäc­ken på för­sö­ken att flyt­ta or­gan mel­lan ar­ter, så kal­la­de xe­no­trans­plan­ta­tio­ner.

Nu har dock fors­ka­re i USA och Ki­na lyc­kats ren­sa bort samt­li­ga 62 ko­pi­or av perv-dna i njur­cel­ler från en gris med hjälp av en ny gen­tek­nisk me­tod som kal�las cris­pr/cas9. Dess­utom har de över­fört cel­ler­nas arvs­mas­sa till gri­sem­bry­on. Tek­ni­ken ökar hop­pet om att kun­na mins­ka kö­er­na till livsvik­ti­ga trans­plan­ta­tio­ner.

Det ny­star­ta­de fö­re­ta­get ege­ne­sis i Boston, USA, sat­sar på att ut­veck­la tek­ni­ken till fun­ge­ran­de be­hand­ling­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.