Elekt­risk sil ren­sar blod

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

En ny ”sil” har ut­veck­lats som kan se­pa­re­ra nano­par­tik­lar ur blod­plas­ma. Si­len är i själ­va ver­ket ett chip med hund­ra­tals små elek­tro­der, som ge­ne­re­rar ett snabbt oscil­le­ran­de elekt­riskt fält (15 000 Hz).

Verk­ty­get, som ska­pats av in­gen­jö­rer vid Uni­ver­si­ty of Ca­li­for­nia i San Di­e­go, för­vän­tas kun­na an­vän­das för att snabbt skil­ja blod från me­di­cin­dis­tri­bu­e­ran­de nano­par­tik­lar. Det skul­le ock­så kun­na se­pa­re­ra och åter­vin­na nano­par­tik­lar ur kom­plexa väts­kor in­om in­du­strin och vid mil­jö­a­na­ly­ser. Ett vik­tigt ge­nom­brott är att chip­pet kan ar­be­ta i den hö­ga salt­kon­cent­ra­tion som finns i blod­plas­ma.

– Det är förs­ta ex­emp­let på hur man kan iso­le­ra ett brett spekt­rum av nano­par­tik­lar ur plas­ma, med ett mi­ni­mum av stö­ran­de in­grepp, sä­ger Stu­art Ib­sen, forska­ras­si­stent vid In­sti­tu­tio­nen för na­no­tek­no­lo­gi vid UC San Di­e­go. Av Ma­rie Gran­mar

Ett oscil­le­ran­de elekt­riskt fält (li­la) se­pa­re­rar nano­par­tik­lar­na (gu­la) från blod (rött) och drar dem mot de små ring­ar­na som om­ger chip­pets elek­tro­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.