Ökad to­le­rans i värl­den

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 - Av Jonas Matts­son

Att sä­ga att nå­gon är smart är in­te sär­skilt smart, i al­la fall in­te om man vill öka per­so­nens mo­ti­va­tion och för­må­ga. Bätt­re då att fo­ku­se­ra på hur upp­gif­ten ut­förts. Det vi­sar en hjär­nav­bild­nings­stu­die vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Sol­na, där 20 per­so­ner fått åter­kopp­ling på an­ting­en si­na hand­ling­ar el­ler si­na egen­ska­per.

När del­ta­gar­na fick hö­ra ”du är smart”, så kal­lat ka­rak­tärs­be­röm, öka­de blod­flö­den i de de­lar av hjär­nan som ak­ti­ve­ras vid självre­flek­tion och för­vän­tan. Det sked­de in­te när de ba­ra fick hö­ra att de gjort rätt.

– Självre­flek­tio­nen och för­vän­tan på vil­ket be­röm vi ska få näs­ta gång tar fo­kus från upp­gif­ten som ska lö­sas och gör oss osäk­ra på vår för­må­ga, för­kla­rar Al­va Ap­pel­gren, som pre­sen­te­rar re­sul­ta­ten i sin dok­tors­av­hand­ling vid in­sti­tu­tio­nen för kli­nisk neu­ro­ve­ten­skap.

Ef­ter att ha fått ka­rak­tärs­be­röm rap­por­te­ra­de del­ta­gar­na mer stress och mind­re mo­ti­va­tion. De gjor­de ock­så fler fel än när de fick feed­back en­dast på sin pre­sta­tion.

Al­va Ap­pel­gren har un­der­sökt hur vi på­ver­kas av be­röm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.