Al­la har en hen-hjär­na

Den mänsk­li­ga hjär­nan är en mo­sa­ik av ty­piskt kvinn­li­ga och ty­piskt man­li­ga de­lar, en­ligt en stu­die av över 1 400 hjär­nor.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

Mel­lan be­nen är skill­na­den tyd­lig. Mel­lan öro­nen är bil­den desto mer kom­pli­ce­rad.

– Det finns in­te två slags hjär­nor: man­li­ga och kvinn­li­ga, sä­ger Daph­na Jo­el, pro­fes­sor i neu­ro­ve­ten­skap vid Tel Aviv Uni­ver­si­ty i Israel.

Hon le­der en fors­kar­grupp som har ana­ly­se­rat bil­der av hjär­nan hos över 1 400 kvin­nor och män tag­na med en så kal­lad Mr-ka­me­ra.

Fors­kar­na tog fas­ta på de tio oli­ka om­rå­den i hjär­nan som skil­jer sig mest åt mel­lan kö­nen. Kart­lägg­ning­en vi­sar att näs­tan al­la mänsk­li­ga hjär­nor in­ne­hål­ler en sa­lig bland­ning av de­lar som är mest van­li­ga bland kvin­nor, de­lar som är mest van­li­ga bland män, och de­lar som är ge­men­sam­ma för kvin­nor och män.

Den­na mo­sa­ik i en­skil­da hjär­nor in­ne­bär att or­ga­net som hel­het in­te kan klas­sas som an­ting­en man­ligt el­ler kvinn­ligt, skri­ver Daph­na Jo­el och hen­nes med­ar­be­ta­re i tid­skrif­ten PNAS.

Ett vik­tigt för­be­håll är dock att slut­sat­ser­na gäl­ler ana­to­mis­ka skill­na­der som går att se med en Mr-ka­me­ra. Möj­li­gen finns det könsskillnader i nerv­kret­sar som ba­ra kan upp­täc­kas med mer de­tal­je­ra­de me­to­der. Av Per Snaprud

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.