Fler dö­da i terror­dåd

För­ra året dö­da­des över 32 000 per­so­ner i terror­dåd, vil­ket är en ni­o­fal­dig ök­ning se­dan år 2000.

Forskning & Framsteg - - Januari / 2015 -

Ter­ro­ris­mens tid är nu. Det fram­går av Glo­bal ter­ro­rism in­dex som kon­sta­te­rar att 2014 års siff­ror är de värs­ta på många år. Av de 32 000 män­ni­skor som dö­da­des i terror­dåd för­ra året föll mer­par­ten of­fer för isla­mis­tis­ka grup­per som Bo­ko Ha­ram, Isla­mis­ka sta­ten el­ler ta­li­ba­ner.

Ni­ge­ria är det land som haft den störs­ta ök­ning­en på se­na­re år, me­dan Pa­kis­tan har haft den störs­ta minsk­ning­en, räk­nat i an­tal döds­of­fer.

Vi ser även en ök­ning i an­ta­let län­der som drab­bas av ­ter­ror. An­ta­let län­der med minst 500 döds­of­fer om året har mer än för­dubb­lats mel­lan 2013 och 2014.

Mer­par­ten av al­la terror­dåd sker ge­nom spräng­me­del, och at­tac­ker­na har bli­vit död­li­ga­re över tid, ef­tersom vi ser en stör­re ök­ning av an­tal döds­of­fer än an­tal terror­dåd.

Da­gens ter­ro­rism har ett starkt sam­band med på­gåen­de kon­flik­ter och po­li­tisk in­sta­bi­li­tet. Där­e­mot kor­re­le­rar ter­ror in­te alls till fat­tig­dom.

I Glo­bal ter­ro­rism in­dex in­går da­ta över terror­dåd i 162 av värl­dens län­der, vil­ket täc­ker in över 99,5 pro­cent av värl­dens be­folk­ning. Ana­ly­ser­na har ta­gits fram av fors­ka­re vid In­sti­tu­te for eco­no­mics and pe­a­ce, som har sitt hu­vud­sä­te vid Uni­ver­si­ty of Ma­ry­land. Av Hen­rik Hö­jer

Ter­rorns geo­gra­fi år 2014.

I fem län­der sked­de 78 pro­cent av al­la dödsfall som kan hän­fö­ras till ter­ro­rism för­ra året: Irak, Ni­ge­ria, Af­gha­nis­tan, Pa­kis­tan

och Sy­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.