Ho­tad hack­spett sak­nar sin skog

Forskning & Framsteg - - Intro -

Un­der året som gått har tret­ton vitryg­gi­ga hack­spet­tar skå­dats i det fria, varav sex ha­de bil­dat häc­kan­de par. För 100 år se­dan fanns det 2 000 häc­kan­de par i Sve­ri­ge. Den dra­ma­tis­ka ­minsk­ning­en be­ror på att det sak­nas gam­mal löv­trädsskog med många dö­da träd. En ny stu­die från Öre­bro uni­ver­si­tet vi­sar dess­utom att de re­vir som finns är för ut­sprid­da. Den vitryg­gi­ga hack­spet­ten är en så kal­lad pa­ra­ply­art – om vi lyc­kas räd­da den så räd­dar vi ock­så 200 and­ra ho­ta­de ar­ter av ­in­sek­ter, fåg­lar och väx­ter som är be­ro­en­de av sam­ma uni­ka livsmil­jö. In­om ett åt­gärds­pro­gram som star­ta­des 2005 har ­hit­tills 181 vitryg­gi­ga hack­spet­tar upp­föd­da på Nor­dens Ark satts ut i det fria. Av An­ders Ryt­tar­son Tör­ne­holm

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.