Mörk ma­te­ria fång­as i Ita­li­en

Forskning & Framsteg - - Teknik/Krönika - Av Jo­han Jar­nestad & Jo­an­na Ro­se

I en mo­tor­vägs­tun­nel un­der Gran Sas­so-ber­gen i Ita­li­en på­går för­sök att fånga en typ av mörk ­ma­te­ria som kal­las wimp (weakly in­te­racting ­mas­si­ve par­tic­le). Äm­net xe­non, bå­de i fast form och som gas, an­vänds som ett hin­der, som wim­par­na ska kroc­ka med. I no­vem­ber 2015 in­vig­des ett nytt ex­pe­ri­ment med en tank som in­ne­hål­ler 1 000 ki­lo xe­non. Här med­ver­kar även fors­ka­re från Stock­holms uni­ver­si­tet. 1 En wimp kroc­kar med en ­xe­no­na­tom vil­ket ger en ­re­kyl. I re­ky­len över­förs ­ener­gi till de kring­lig­gan­de xe­no­na­to­mer­na, som då sän­der ut ljus vil­ket mäts av fo­to­de­tek­to­rer. Re­ky­len med­för även att elektro­ner loss­nar från ­xe­no­na­to­mer­na. 2 Det elekt­ris­ka fäl­tet dri­ver ­elektro­ner mot xe­non i gas­form. Väl där ger de upp­hov till yt­ter­li­ga­re ljus­sig­na­ler. Ljus­sig­na­ler­na som pro­du­ce­ras i 1 och de som pro­du­ce­ras i 2 jäm­förs för att skil­ja ut den säll­syn­ta wimp­sig­na­len från bru­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.