Klas­sis­ka ex­pe­ri­ment: Snil­le­blixt av störd kom­pass

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Hans Christi­an Ørsted (1777–1851) var en dansk kemist och fysiker, och den förs­te som fram­ställ­de rent alu­mi­ni­um. Men mest känd är han för sin upp­täckt av sam­ban­det mel­lan elekt­risk ström och mag­ne­tism.

NYFIKEN PÅ BLIXTEFFEKT Det var re­dan ti­di­ga­re känt att blix­tar kan or­sa­ka mag­ne­tis­ka fe­no­men och till och med vän­da po­ler­na på en mag­ne­tisk nål. Ing­en ha­de dock lyc­kats för­kla­ra sam­ban­det. Hans Christi­an Ørsted fun­de­ra­de myc­ket på det här. Men det tog tid in­nan han kom på hur han skul­le an­gri­pa frå­gan ex­pe­ri­men­tellt.

Un­der en fö­re­läs­ning på vå­ren 1820 gjor­de Hans Christi­an Ørsted en de­mon­stra­tion där han led­de elekt­risk ström ge­nom en tråd. Då la­de han mär­ke till att en kom­pass i när­he­ten på­ver­ka­des.

Ef­ter en rad ex­pe­ri­ment drog han slut­sat­sen att den mag­ne­tis­ka ef­fek­ten kring en ström­fö­ran­de tråd är rik­tad runt trå­den, in­te längs med el­ler ut­åt. Be­grep­pet fält ha­de än­nu in­te ta­gits i bruk.

BANADE VÄG FÖR BANBRYTARE Upp­täck­ten att ström ger upp­hov till mag­ne­tism spreds snabbt och in­spi­re­ra­de and­ra fors­ka­re till en rad upp­fin­ning­ar och upp­täck­ter. En av höjd­punk­ter­na kom på 1860-ta­let, när Ja­mes Clerk Max­well vi­sa­de att ljus är ett elektro­mag­ne­tiskt fe­no­men.

Blix­tens för­må­ga att or­sa­ka mag­ne­tis­ka fe­no­men var känd i bör­jan av 1800-ta­let. Men ing­en viss­te än­nu hur det gick till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.