NU & DÅ Plugg och po­li­tik häng­er ihop

Hu­ma­nis­ter är väns­ter och eko­no­mer hö­ger – jodå, den­na scha­blon­bild stäm­mer fak­tiskt med den se­nas­te forsk­ning­en.

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 - Av Hen­rik Hö­jer

In­te ba­ra ut­bild­ningsni­vå spe­lar roll för ­po­li­tis­ka at­ti­ty­der, även ut­bild­nings­in­rikt­ning har ett tyd­ligt sam­band med par­ti­val och ide­o­lo­gi. Män­ni­skor som har stu­de­rat eko­no­mi ten­de­rar att va­ra mer hö­ger, me­dan hu­ma­nis­ter är nå­got mer väns­ter. Över­lag ten­de­rar de som har ut­bil­dat sig för att ar­be­ta med män­ni­skor att va­ra nå­got mer väns­ter­in­rik­ta­de, me­dan eko­no­mer och tek­ni­ker är mer hö­ger­in­rik­ta­de.

Det fram­går av en ana­lys av da­ta från Som-un­der­sök­ning­ar­na från åren 2001– 2016, som har ge­nom­förts av Erik Ves­tin, stats­ve­ta­re vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet:

– Det­ta kan hänga ihop med den bild som finns av oli­ka ut­bild­ning­ar, och det kan bli själv­upp­fyl­lan­de pro­fe­ti­or. Om man har väns­ter­sym­pa­ti­er från bör­jan kanske man sö­ker sig till ut­bild­ning­ar där man tror sig kän­na sig hem­ma.

– Det kan även gäl­la eko­nom­ut­bild­ning­ar­na, fort­sät­ter han, där många stu­den­ter ock­så för­mod­li­gen sik­tar på fi­na po­si­tio­ner in­om nä­rings­li­vet. Då är det väl in­te an­nat att vän­ta att man in­tar en mer skep­tisk håll­ning till det of­fent­li­gas makt.

Finns det and­ra fak­to­rer som kan ­på­ver­ka des­sa sam­band?

– Ja, jag hop­pas kun­na gå vi­da­re och se hur till ex­em­pel kön och eko­no­mi på­ver­kar det­ta. I nu­lä­get byg­ger ana­ly­sen på ut­bild­nings­in­rikt­ning, ge­ne­ra­tion och po­li­tis­ka at­ti­ty­der. Men sä­kert finns det aspek­ter av själv­se­lek­tion i det­ta, till ex­em­pel står ju kvin­nor över­lag ge­ne­rellt läng­re till väns­ter och fler kvin­nor lä­ser hu­ma­nio­ra jäm­fört med de tek­nis­ka ut­bild­ning­ar­na.

En jäm­fö­rel­se mel­lan oli­ka ge­ne­ra­tio­ner vi­sar att det finns en stor skill­nad fram­för allt bland de som har stu­de­rat hu­ma­nio­ra, där äld­re står till hö­ger me­dan yng­re står till väns­ter. Fram­för allt står hu­ma­nis­ter föd­da på 1980-ta­let långt till väns­ter.

Re­sul­ta­ten är pub­li­ce­ra­de i SOM-IN­sti­tu­tets år­li­ga forska­ran­to­lo­gi Lar­mar och gör sig till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.