LÄSARBREV Risk för bubb­lor i blo­det

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 - Re­dak­tion@fof.se

F&F 6/2017 – Du kan över­träf­fa dig själv un­der vatt­net

Fa­sci­ne­rad läs­te jag ar­ti­keln om fri­dyk­ning. Ef­teråt fun­de­ra­de jag – ing­en­stans nämn­des det om dy­kar­sju­kan, att luf­tens kvä­ve lö­ser sig i blo­det av tryc­ket och se­dan bubb­lar upp som ur en vichy­vat­ten­flas­ka när man sti­ger allt­för snabbt upp till ytan. Hur kla­rar des­sa fri­dy­ka­re av det­ta? /Bengt Pers­son

När man dy­ker med kom­pri­me­rad luft i tu­ber är dy­kar­sju­ka ett pro­blem, ef­tersom man an­das sto­ra mäng­der luft och lag­rar in mer kvä­ve än nor­malt i blo­det. Vid fri­dyk­ning har man ba­ra lung­or­na fyll­da med ett an­de­tag luft ­un­der he­la dy­ket, och mäng­den kvä­ve som kan lö­sas i blo­det på den tid ett dyk va­rar är be­grän­sad. Det gör att de fles­ta fri­dy­ka­re in­te får dy­kar­sju­ka. Men om man gör väl­digt många dyk med kor­ta mel­lan­rum, som t.ex. Ama­dy­kar­na, kan kvä­ve trots allt lag­ras. Även djup­dy­ka­re som går till ex­tre­ma djup kan få bubb­lor i blo­det (se bild). Så även om det är re­la­tivt ovan­ligt kan dy­kar­sju­ka fö­re­kom­ma om tid och djup för ex­po­ne­ring är till­räck­li­ga. /Eri­ka Scha­ga­tay, pro­fes­sor i zoo­fy­si­o­lo­gi

NTKÄLLA: NATURE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.