TEKNIK Ut­släpp från el­bi­lar

El­bi­lar släp­per in­te ut någ­ra ­av­ga­ser när de kör. Dä­re­mot or­sa­kar till­verk­ning­en av de­ras bat­te­ri­er sto­ra ut­släpp av kol­di­ox­id.

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 - Av Ma­rie Alp­man

På upp­drag av Ener­gi­myn­dig­he­ten och Tra­fik­ver­ket har IVL Svens­ka Mil­jö­in­sti­tu­tet un­der­sökt mäng­den växt­hus­ga­ser som släpps ut vid till­verk­ning av bat­te­ri­er till el­bi­lar. Re­sul­ta­tet vi­sar att med da­gens pro­duk­tion släpps 150–200 ki­lo kol­di­ox­id ut för var­je ki­lo­wat­tim­me som bat­te­ri­et kan lag­ra.

En el­bil med ett bat­te­ri på 50 ki­lo­wat­tim­mar or­sa­kar med and­ra ord ut- släpp på upp till tio ton in­nan den ens läm­nat fa­bri­ken. Det kan jäm­fö­ras med FN:S mål att vå­ra ut­släpp ska mins­kas till max­i­malt två ton per år och per­son. Fors­ka­ren Lis­beth Dahllöf är en av för­fat­tar­na till den nya stu­di­en*. 1|

Vad är det i till­verk­ning­en som or­sa­kar ut­släp­pen?

Bat­te­ri­er­nasmånga oli­ka me­tal­ler, bland an­nat li­ti­um. En mind­re del av ut­släp­pen sker vid själ­va gruv­bryt­ning­en, men till störs­ta de­len upp­står de i bat­te­ri­fa­bri­ken och vid fram­ställ­ning­en av de oli­ka ma­te­ri­a­len som finns i bat­te­ri­cel­ler­na, sty­re­lekt­ro­ni­ken och kring­ut­rust­ning­en. 2| Hur har ni räk­nat?

Vi har in­te va­rit ute i bat­te­ri­fa­bri­ker­na och gjort mät­ning­ar, ut­an grans­kat forsk­ningslit­te­ra­tu­ren. Ef­tersom det finns många oli­ka ty­per av bat­te­ri­er, fa­bri­ker och åter­vin­nings­sy­stem så är det ock­så stor sprid­ning på da­ta. Vå­ra siff­ror är en

sam­man­väg­ning av fle­ra oli­ka livscy­ke­la­na­ly­ser. 3|

Vad ska man tän­ka på som ­el­bilskö­pa­re?

Vi för­vå­na­des över det när­mast lin­jä­ra sam­ban­det mel­lan bat­te­ristor­le­ken och ut­släp­pen un­der till­verk­ning­en. Som bil­kö­pa­re bör man där­för tän­ka ef­ter hur bi­len ska an­vän­das och in­te väl­ja stör­re bat­te­ri än man be­hö­ver. Frå­ga ock­så ef­ter mil­jö­da­ta för pro­duk­tio­nen och hur bat­te­ri­er­na åter­vinns när de har tjä­nat ut. 4|

Vad kan gö­ras för att de­lar av el­bi­lar­nas mil­jö­vinst in­te ska ätas upp av bat­te­ri­till­verk­ning­en?

Bil­bran­schen mås­te stäl­la krav på si­na bat­te­ri­le­ve­ran­tö­rer att gå över till för­ny­bar el och gö­ra pro­duk­tio­nen ener­gi­ef­fek­ti­va­re. Då sjun­ker ut­släp­pen dras­tiskt. Det be­hövs ock­så nya Eu-reg­ler för att gö­ra det lät­ta­re och mer lön­samt att åter­vin­na bat­te­ri­er. * RAPPORTEN FRÅN IVL HETER

THE LIFE CYCLE ENERGY ­CONSUMPTION AND GREENHOUSE GAS EMISSIONS FROM LITHIUM- ION BATTERIES.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.