Hög vär­me ger läg­re be­tyg

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 - ­Ur rapporten Det di­gi­ta­la ka­li­fa­tet. En stu­die av Isla­mis­ka sta­tens ­pro­pa­gan­da, Total­för­sva­rets ­forsk­nings­in­sti­tut 2017.

I Cos­ta Ri­ca pre­ste­rar ele­ver­na sämst vid de sko­lor som lig­ger i de var­mas­te och fuk­ti­gas­te de­lar­na av lan­det. Det kan fin­nas många fak­to­rer som för­kla­rar det­ta sam­band, men Lau­ra Vil­la­lo­bos-fi­att, fors­ka­re på Han­dels­hög­sko­lan i Gö­te­borg, har för­sökt iso­le­ra vär­me­ef­fek­ten. Hon har vi­sat att skol­när­va­ron mins­kar för var­je grad som tem­pe­ra­tu­ren sti­ger över 26 grader Celsius. Mins­kad när­va­ro har i sin tur ett starkt sam­band med sämre skol­pre­sta­tio­ner.

Stu­di­en byg­ger bland an­nat på me­te­o­ro­lo­gis­ka ob­ser­va­tio­ner tim­me för tim­me i oli­ka de­lar av lan­det. Re­sul­ta­ten vi­sar även att poj­kar på­ver­kas mer än flic­kor av vär­men. Av Hen­rik Hö­jer

”IS pro­pa­gan­da ­hand­lar allt mer om till­vä­ga­gångs­sätt för ge­nom­fö­ran­de av ­ter­ror­at­tac­ker i an­häng­ar­nas ­när­om­rå­den.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.