Väx­ter­nas vär­me­re­kord

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Stor­skar­var hör bra – även un­der vatt­net. Det har fors­ka­re vid Uni­ver­si­ty of sout­hern Den­mark (SDU) vi­sat ge­nom att lå­ta fåg­lar­na sö­ka upp en ljud­käl­la un­der vatt­net, där de se­dan be­lö­na­des med en mat­bit.

– Det mås­te va­ra an­vänd­bart för skar­var att hö­ra un­der vatt­net. De är be­ro­en­de av att kun­na hit­ta mat även om vatt­net är grum­ligt el­ler om de le­ver i ark­tis­ka vat­ten där det är mörkt långa pe­ri­o­der, sä­ger fors­ka­ren Kristin Han­sen, som med­ver­ka­de i stu­di­en.

Stor­skar­vens hör­sel är i klass med sä­lars, vil­ket in­ne­bär att de kan hö­ra lä­ten från by­tes­fis­kar. Det in­ne­bär även att de kan stö­ras av ljud som män­ni­skor pro­du­ce­rar, ex­em­pel­vis från vind­tur­bi­ner, vat­ten­skot­rar och an­nan båt­tra­fik.

Un­ge­fär 800 få­gel­ar­ter i värl­den ja­gar fö­da un­der vat­ten­y­tan. En­ligt fors­kar­na är det möj­ligt att fle­ra av des­sa ar­ter ock­så kan hö­ra un­der vatt­net. SDU ska fram­ö­ver tes­ta hörseln hos lun­ne­fåg­lar och sill­griss­lor. Av Jo­han Lund­berg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.