Mu­mi­er­nas släk­ting­ar

Forskning & Framsteg - - Augusti/2017 -

Forn­ti­dens egyp­ti­er var för­mod­li­gen när­ma­re släkt med folk kring öst­ra Me­del­ha­vet än vad da­gens egyp­ti­er är. Det vi­sar ge­ne­tis­ka ana­ly­ser av nit­tio män­ni­skor som blev mu­mi­fi­e­ra­de i mel­lers­ta Egyp­ten un­der cir­ka 1 300 år fram till ro­mar­ti­den. Se­dan dess har om­rå­dets be­folk­ning fått mer ge­ne­tiskt på­brå från Afri­ka sö­der om Sa­ha­ra.

För­sö­ken att av­lä­sa mumie-dna har på­gått i mer än tret­tio år. Men först nu finns re­sul­tat som går att li­ta på, skri­ver fors­kar­na bakom den nya kart­lägg­ning­en i tid­skrif­ten Nature Com­mu­ni­ca­tions. De har an­vänt teknik som ska sä­ker­stäl­la att den ge­ne­tis­ka in­for­ma­tio­nen verk­li­gen kom­mer från mu­mi­er – och in­te från fors­kar­na själ­va, el­ler and­ra som har han­te­rat ma­te­ri­a­let. Av Per Snaprud

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.