KRIMINALTEKNIK OCH HELGES HJÄRNA

Forskning & Framsteg - - Om Oss -

Un­der en av som­mar­lo­vets förs­ta da­gar lyc­ka­des del­ta­gar­na på årets Forskarkollo säk­ra bå­de fin­gerav­tryck och sko­spår vid nå­got som såg ut att va­ra ett in­brott på No­bel­mu­se­et. De skyl­di­ga vi­sa­de sig va­ra kri­mi­nal­tek­ni­ker från po­li­sen, som var där för att lä­ra de ny­fik­na bar­nen si­na bäs­ta knep. Forskar­kol­lot fyll­des som van­ligt med mäng­der av oli­ka ex­pe­ri­ment och un­der­sök­ning­ar. Ett av de mest stäm­nings­ful­la ögon­blic­ken kan ha va­rit mö­tet med sjö­mannen Helges 400 år gam­la hjärna, djupt ne­re i Va­samu­se­ets ar­kiv­sam­ling. Vi tac­kar för tre myc­ket spän­nan­de da­gar och upp­munt­rar al­la barn som näs­ta år går ut fem­man el­ler sex­an att sö­ka till Forskar­kol­lot.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.