Följ med till kul­turskat­ter­nas Iran!

Forskning & Framsteg - - Om Oss -

Följ med på en idéhi­sto­risk och kul­tu­rellt högin­tres­sant re­sa till histo­ri­e­mät­tad mark un­der led­ning av Mo­ham­mad Fazl­hashe­mi, pro­fes­sor i isla­misk fi­lo­so­fi och te­o­lo­gi vid Uppsa­la uni­ver­si­tet. Vår re­sa in­leds i Te­he­ran och går till kul­turskat­ter som den gam­la hu­vud­sta­den Is­fa­han, mat­tor­nas mec­ka Kashan och Shi­raz som är känd för si­na vack­ra mos­ké­er och träd­går­dar. Per­ser­ri­kets pa­lats­kom­plex, Per­se­po­lis, kom­mer ock­så att be­sö­kas. Var­je dag hålls en fö­re­läs­ning om nå­got te­ma som de hi­sto­ris­ka min­nes­mär­ke­na be­lyst. Det isla­mis­ka kul­tur­ar­vets nä­ra sam­band med väs­ter­ländskt tän­kan­de kom­mer att be­ly­sas lik­som hur de bå­da kul­tu­rer­na be­fruk­tat varand­ra un­der histo­ri­ens gång.

RE­SAN I KORTHET

DATUM:PRIS: 34 20–29490 kr ok­to­ber(del i dub­bel­rum).2017. ENKELRUMSTILLÄGG: 4 490 kr. I pri­set in­går flyg Stock­holm­te­he­ran, Shi­razStock­holm via Istan­bul el­ler Do­ha, trans­por­ter, fö­re­läs­ning­ar och vis­ning­ar en­ligt pro­gram, nio nät­ter på fyr­stjär­ni­ga ho­tell, nio fru­kostar, nio lun­cher el­ler mid­da­gar. ANMÄLAN OCH MER INFORMATION: www.fof.se/iran­re­sa el­ler te­le­fon 08­545 95 220.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.