En fly­gan­de liv­räd­da­re

Vid hjärt­stopp räk­nas var­je se­kund. Svensk forsk­ning vi­sar att det går fy­ra gång­er så snabbt att skic­ka hjärt­star­ta­re med drö­na­re i stäl­let för med am­bu­lans. Det skul­le kun­na räd­da många liv.

Forskning & Framsteg - - Teknik -

Var­je år drab­bas om­kring 10 000 svens­kar av hjärt­stopp ut­an­för sjuk­hus. Ti­den fram till be­hand­ling är av­gö­ran­de för om per­so­nen över­le­ver el­ler in­te.

– I dag räd­das en­dast en av tio som drab­bas av hjärt­stopp ut­an­för sjuk­hus, men vi vet att he­la sju av tio kan räd­das om hjärt­star­ta­re an­vänds in­om de all­ra förs­ta mi­nu­ter­na, sä­ger Jacob Hol­len­berg, hjärt­lä­ka­re vid Sö­der­sjuk­hu­set och forsk­nings­le­da­re vid Cent­rum för hjärt­stopps­forsk­ning vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet.

I en ny stu­die pub­li­ce­rad i den me­di­cins­ka tid­skrif­ten Ja­ma vi­sar hans fors­kar­grupp hur en spe­ci­al­byggd drö­na­re kan le­ve­re­ra en hjärt­star­ta­re be­tyd­ligt snab­ba­re än en am­bu­lans.

Fors­kar­na tes­ta­de att kö­ra drö­na­ren från rädd­nings­tjäns­ten i Norr­täl­je till 18 plat­ser där per­so­ner drab­bats av hjärt­stopp un­der åren 2006 till 2013. I snitt tog det fem mi­nu­ter för drö­na­ren att kom­ma fram. För am­bu­lan­sen tog det i ge­nom­snitt fy­ra gång­er så lång tid.

– Vår stu­die vi­sar att drö­na­re har stor po­ten­ti­al för att re­dan fö­re am­bu­lan­sens an­komst le­ve­re­ra en hjärt­star­ta­re, sä­ger Jacob Hol­len­berg,

Fors­kar­grup­pen har även tes­tat drö­na­re för att snab­ba­re upp­täc­ka drunk­nings­of­fer. And­ra tänk­ba­ra an­vänd­nings­om­rå­den är vid tra­fi­ko­lyc­kor och för snab­ba me­di­cin­le­ve­ran­ser i gles­bygd. Av Ma­rie Alp­man

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.