Unik kun­skaps­re­sa till Is­land!

Kul­tur, språk och histo­ria i sa­gor­nas fot­spår

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Res till Is­land med Forsk­ning & Fram­steg Med värl­dens nord­li­gas­te hu­vud­stad Reyk­javík som bas reser vi i histo­ri­ens spår för att lä­ra kän­na mytomspun­na plat­ser från sa­gor­nas tid. Vi be­sö­ker Halldór Lax­ness hem, upp­le­ver na­tur­pär­lor och ett par av lan­dets främs­ta mu­se­er. Un­der re­san mö­ter vi språk­ve­ta­re och för­fat­ta­re som be­rät­tar om Is­lands språk och kul­tur. Vi för­dju­par oss i lan­dets histo­ria – från de förs­ta bo­sät­tar­na på 800-ta­let fram till nu­tid. Vi pas­sar ock­så på att ta ett dopp i Blå la­gu­nen och att be­sö­ka någ­ra av lan­dets bäs­ta re­stau

rang­er. Gui­de är An­ders Svens­son, re­dak­tör på Språk­tid­ning­en, som är en

myc­ket upp­skat­tad re­se­le­da­re och som ti­di­ga­re va­rit bo­satt på Is­land. Om lä­sar­re­san Datum: 29/10–3/11 2017. In­går i pri­set: Flyg Stock­holm/kö­pen­hamn– Ke­flavík, fy­ra över­natt­ning­ar på Hó­tel Pla­za i Reyk­javík och en över­natt­ning på Air­port Ho­tel Au­rora Star i Ke­flavík, ut­flyk­ter en­ligt pro­gram, tre tre­rät­tersmid­da­gar, två lun­cher och in­trä­den till mu­se­er, fö­re­läs­ning­ar och Blå la­gu­nen. Pris: 15 900 kr (del i dub­bel­rum med fru­kost­buffé). Enkelrumstillägg: 2 730 kr.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.