Om fors­ka­ren:

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

To­mas Hans­son in­går i Bi­o­lo­gis­ka ef­fekt­grup­pen vid In­sti­tu­tio­nen för mil­jö­veten­skap och ana­ly­tisk ke­mi (ACES) på Stock­holms uni­ver­si­tet. Grup­pen un­der­sö­ker skad­li­ga bi­o­lo­gis­ka ef­fek­ter av miljö­gif­ter.

Se­dan 2004 ar­be­tar grup­pens näs­tan ute­slu­tan­de med ti­a­min­brist hos vil­da djur, med hjälp av bland an­nat ke­mis­ka och bi­o­ke­mis­ka ana­lys­me­to­der som är nöd­vän­di­ga för att kun­na stäl­la säk­ra di­a­gno­ser.

Två av de vik­ti­gas­te pub­li­ce­ring­ar­na är ”Wild birds of decli­ning Eu­ro­pe­an spe­ci­es are dy­ing from a thi­a­mi­ne de­fi­ci­en­cy syndro­me” ( PNAS 2009) och ”Wi­despre­ad epi­so­dic thi­a­mi­ne de­fi­ci­en­cy in Nort­hern He­mis­phe­re wild­li­fe” ( Nature 2016).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.