ETT SÄRSKILT BMI-MÅTT FÖR BARN

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Över­vikt och fet­ma de­fi­nie­ras med BMI ( bo­dy mass inl dex), som be­räk­nas en­ligt for­meln: vikt/längd2 (där vik­ten mäts i kg och läng­den i me­ter). BMI på 25–30 klas­sas som över­vikt, BMI över 30 som fet­ma och BMI över 35 som svår fet­ma. Ef­tersom barn väx­er på läng­den va­ri­e­rar de­ras BMI na­tur­ligt un­der upp­väx­ten. Där­för an­vänds i stäl­let be­grep­pet iso-bmi, som även tar hän­syn till bar­nets ål­der och kön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.