Tre sätt att ope­re­ra bort fet­ma

Forskning & Framsteg - - Nu& Då -

Den van­li­gas­te ­ope­ra­tions­me­to­den vid ­fet­ma­ki­rur­gi i Sve­ri­ge. Har a­nvänts ­re­gel­bun­det se­dan 1980-­ta­let. ­Magsäc­kens störs­ta del kopp­las bort. Den kvar­va­ran­de mag­säcks­fic­kan ­kopp­las di­rekt till tunn­tar­mens mitt­del.

Ny­a­re teknik som har ökat myc­ket på ­­se­na­re år. Ut­gjor­de år 2016 var tred­je ope­ra­tion i Sve­ri­ge. Un­ge­fär 75 pro­cent av mag­säc­ken tas bort helt, kvar­va­ran­de bit får for­men av ett rör. ­Tunn­tar­men ope­re­ras in­te. An­ses ge läg­re risk för tarm­vred samt ­vi­ta­mi­noch mi­ne­ral­brist än gast­risk by­pass – men öka ris­ken för su­ra upp­stöt­ning­ar.

Görs i prin­cip ba­ra på ­per­so­ner med myc­ket svår ­fet­ma (BMI > 50– 60). In­ne­bär att en sle­e­ve-gastrekto­mi ­kom­bi­ne­ras med att tunn­tar­men kopp­las om på sam­ma sätt som vid gast­risk by­pass. Om­fat­tan­de ope­ra­tion som in­ne­bär stör­re risk för nä­rings­brist.

RISK FÖR PRO­BLEM En­ligt det skan­di­na­vis­ka kva­li­tets­re­gist­ret för fet­ma­ki­rur­gi, So­reg, drab­bas un­ge­fär 3 pro­cent av pa­ti­en­ter­na av svår kom­pli­ka­tion. Det kan va­ra blöd­ning, läc­kage, tarm­vred, hjär­tin­farkt el­ler propp i l­ung­an. Andelen som av­li­der in­om 30 da­gar ef­ter ope­ra­tio­nen är 0,02 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.