Zebran är ett ran­digt djur ...

Forskning & Framsteg - - Böcker -

Zeb­ra stri­pes

Tim Ca­ro

Uni­ver­si­ty of Chi­ca­go press

... och rän­der­na går ald­rig ur! Svart­vi­ta rän­der finns på så­väl de tre ex­i­ste­ran­de som på de tre utro­ta­de zebraar­ter­na, me­dan övri­ga ar­ter in­om fa­mil­jen häst­djur ( Equi­dae) – näm­li­gen tre ås­ne­ar­ter och Pr­ze­walskis häst – är en­fär­ga­de. Vil­ka eko­lo­gis­ka fak­to­rer lig­ger bakom evo­lu­tio­nen av zeb­ror­nas säll­sam­ma teck­ning?

In­te mind­re än 18 för­slag till för­kla­ring har lagts fram av oli­ka fors­ka­re, och samt­li­ga be­hand­las av bokens för­fat­ta­re, Tim Ca­ro, en ve­te­ran som i de­cen­ni­er stu­de­rat zeb­ror­na på de af­ri­kans­ka sa­van­ner­na och som här ger oss en bril­jant skild­ring av si­na er­fa­ren­he­ter. Ge­nom fi­nur­li­ga fäl­t­ex­pe­ri­ment har han för­sökt klu­ra ut vil­ken el­ler vil­ka fak­to­rer som dri­vit fram zeb­ror­nas rand­ning. Så här ska fäl­te­ko­lo­gisk forsk­ning be­dri­vas!

I myc­ket läg­re grad än and­ra sa­vann­be­ta­re at­tra­he­rar zeb­ror­na blod­su­ga­re som brom­sar och de far­li­ga­re tset­se­flu­gor­na, som ju till bå­de djur och män­ni­skor kan spri­da den död­li­ga sömn­sju­kan ( try­pa­no­so­mi­a­sis). Ca­ro fö­re­slår att det är just den svart­vi­ta ran­dig­he­ten som gör zeb­ror­na oin­tres­san­ta för blod­su­gar­na. Det fun­ge­rar som en sig­nal: Stopp, här har ni ing­et att häm­ta! Men var­för? Det är fak­tiskt en gå­ta. Och var­för har ing­et lik­nan­de möns­ter ut­veck­lats hos and­ra sa­vann­be­ta­re? Kanske för att de har tjoc­ka­re päls och där­för in­te är li­ka plå­ga­de av blod­su­ga­re. El­ler sak­nar de helt en­kelt de arvsan­lag som krävs för ut­veck­ling av den­na fi­ness?

Visst finns det många frågor som än­nu är obe­sva­ra­de. Men den eko­lo­gis­ka forsk­ning­en avan­ce­rar – och snart vet vi mer. Staf­fan Ulfstrand

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.