Ra­sis­tis­ka ste­re­o­ty­per

Kun­skap om ra­sis­tis­ka bil­der https://bil­ders­makt.se En­kelt att jäm­fö­ra län­der

Forskning & Framsteg - - Böcker - Phy­sics Girl

Den­na sajt är en kun­skaps­bank om ra­sis­tis­ka ste­re­o­ty­per och drivs av bland and­ra Jo­an­na Ru­bin Drang­er, som är pro­fes­sor på Konst­fack. Här finns mäng­der av an­ti­se­mi­tis­ka och ra­sis­tis­ka bil­der från oli­ka tidsåld­rar, som för­kla­ras och sätts i ett sam­man­hang. An­ge­lä­get och skräm­man­de.

Fart­fyllt om fysik phy­sics­girl.org

I en blogg och en youtu­be­ka­nal för­kla­ras högt och lågt in­om fy­si­ken. Var­för by­ter hö­ger och väns­ter plats i spe­geln men in­te upp och ned? Hur fun­kar tyngd­lös­het? Vad me­nas med att uni­ver­sum är platt?

Com­pa­re your country https://www.com­pa­rey­our­country.org/

Vil­ka län­der im­por­te­rar mest ve­te? Släp­per Sve­ri­ge ut mer kol­di­ox­id per in­vå­na­re än Nor­ge? OECD har sam­lat sta­tistik in­om en rad om­rå­den och gjort det en­kelt att snabbt få över­blick i form av kar­tor, ta­bel­ler el­ler di­a­gram. För den som vill grä­va dju­pa­re finns län­kar till käl­lor.

1| Hur tunt är 2D-ma­te­ri­a­let gra­fen?

2| Vil­ka av föl­jan­de på­stå­en­den om gra­fen är san­na? A Det bryts i kol­gru­vor. B Det är star­ka­re än stål i för­hål­lan­de till sin vikt. C Det le­der elekt­risk ström bätt­re än kop­par. D Det kan gö­ras mag­ne­tiskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.