Väx­ter­nas SOS

Forskning & Framsteg - - Hjärnbruk - Hjarn­bruk@fof.se

Pre­cis som män­ni­skor och djur var­nar and­ra i sin om­giv­ning för fy­sisk fa­ra kan väx­ter gö­ra det. En ny stu­die på ogrä­set backtrav vi­sar ett ti­di­ga­re okänt sätt för väx­ter att var­sko si­na gran­nar om even­tu­el­la ska­de­gö­ra­re – vil­ket? A De skic­kar en ke­misk sig­nal om att de bli­vit ska­da­de vil­ket gör att gran­nen väx­er snab­ba­re och blir ”tag­gi­ga­re” som skydd. B De ut­sönd­rar ett äm­ne som gör att al­la in­sek­ter på väx­ten ­hop­par till gran­nen som

Mats Karls­son är fri­lans­jour­na­list med ett för­flu­tet som ma­te­ma­ti­ker. Han med­ver­kar re­gel­bun­det med ar­tik­lar i F&F.

MEJLA MATS!

där­i­ge­nom mär­ker av fa­ran. C Vid en at­tack bör­jar väx­ten att ak­tivt svet­tas och slo­ka och fal­ler på sin gran­ne som där­i­ge­nom var­nas för an­gri­pa­re. Av Ma­ria Alm­bro

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.