Far­li­ga bak­te­ri­er syns i snabb­test

Nor­malt tar det fle­ra da­gar att av­gö­ra om en bak­te­rie är re­si­stent mot en viss typ av an­ti­bi­o­ti­ka. En ny me­tod från Uppsa­la kor­tar ti­den till en halv­tim­me.

Forskning & Framsteg - - Innehall - Av Ma­rie Alp­man

Det blir van­li­ga­re med bak­te­ri­er som är re­si­sten­ta mot många ty­per av an­ti­bi­o­ti­ka. Ett stort pro­blem är att det sak­nas snab­ba och enk­la test för att av­gö­ra vil­ket an­ti­bi­o­ti­kum som bi­ter på en viss in­fek­tion.

I vis­sa fall skic­kas pa­ti­en­ten hem med en typ som in­te vi­sar sig fun­ge­ra och får kom­ma till­ba­ka och pro­va ett an­nat.

– Det le­der bå­de till en onö­digt stor ut­skriv­ning av an­ti­bi­o­ti­ka och ett li­dan­de för pa­ti­en­ten som får fel me­di­cin, sä­ger Dan An­ders­son, pro­fes­sor i me­di­cinsk bak­te­ri­o­lo­gi vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Till­sam­mans med pro­fes­sor Jo­han Elf och dok­to­ran­den Öz­den Bal­te­ki­na har han ut­veck­lat en helt ny typ av test som kan gö­ras på vård­cen­tra­len och ger svar in­om en knapp halv­tim­me.

– På så sätt kan pa­ti­en­ten få rätt an­ti­bi­o­ti­kum från bör­jan, sä­ger Dan An­ders­son.

Fors­kar­na vi­sar i en artikel i den ve­ten­skap­li­ga tid­skrif­ten PNAS att tek­ni­ken fun­ge­rar för bak­te­ri­er som or­sa­kar urin­vägs in­fek­tion, en van­lig åkom­mas om står för cir­ka 25 pro­cent av an­ti­bi­o­ti­kaan­vänd­ning­en i Sverige.

Testet byg­ger på ett urin­prov, som se­dan pum­pas in i ett li­tet plast­chip där bak­te­ri­er­na fång­as i ka­na­ler så sma­la att bak­te­ri­er­na pre­cis får plats på rad. När ka­na­ler­na är ful­la ut­sätts hälf­ten av ka­na­ler­na för an­ti­bi­o­ti­ka. Se­dan jäm­förs bak­te­ri­er­nas till­växt med hjälp av en ka­me­ra kopp­lad till ett mik­ro­skop.

– Det lå­ter en­kelt, men det svå­ra har va­rit att ut­veck­la en me­tod som är till­räck­ligt käns­lig för att upp­fat­ta till­väx­ten, sä­ger Dan An­ders­son.

Ana­ly­sen görs med en pro­gram­va­ra som be­räk­nar ett ge­nom­snitt av hur myc­ket bak­te­ri­er­na väx­er. He­la ana­ly­sen tar mind­re än en halv­tim­me.

– För viss an­ti­bi­o­ti­ka kan det gå än­nu for­ta­re, ner till ett par mi­nu­ter.

Tek­ni­ken kan ock­så kom­ma att an­vän­das vid till ex­em­pel sep­sis ( blod­för­gift­ning) där snabb be­hand­ling med rätt me­di­cin kan va­ra livs­av­gö­ran­de.

Ge­nom ett ny­bil­dat fö­re­tag ska forsk­ning­en bli en pro­dukt för au­to­ma­tis­ka testvid urin­vägs in­fek­tio­ner. Fö­re­ta­get del­tar ock­så i den sto­ra täv­ling som sjö­sat­tes av den brit­tis­ka re­ge­ring­en, med en pris­sum­ma på drygt 100 mil­jo­ner kro­nor till den som ut­veck­lar ett test som snabbt vi­sar om nå­gon be­hö­ver an­ti­bi­o­ti­ka och i så fall vil­ken sort (se Täv­ling­en som ska hej­da su­per­bak­te­ri­er­na, F&F 10/2014).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.