Be­hövs verk­li­gen sim­sko­lan?

Forskning & Framsteg - - Innehall -

Jag ser of­ta na­tur­pro­gram på tv och de fles­ta djur ver­kar ha en med­född sim­för­må­ga. Från barn­do­men minns jag att vår hund gärna sim­ma­de. ­Kat­ter­na blev ty­värr ned­släng­da i vatt­net, men sim­ma kun­de de! Var­för kan man in­te kas­ta i ett män­ni­sko­barn och tro att det ska gå bra? Var­för mås­te vi lä­ra oss att sim­ma? /Ei­vor

Ge­ne­rellt har de djur som ris­ke­rar att ­ham­na i vat­ten el­ler kor­sa en allt­för djup flod en med­född för­må­ga att sim­ma – häs­tar, kor, gri­sar, hun­dar, kat­ter och så vi­da­re. Men schim­pan­ser och go­ril­lor som ram­lar i vatt­net gör inga för­sök att sim­ma, de drunk­nar.

Dä­re­mot kan näsa­pan sim­ma, för i sko­gen där den le­ver finns många flo­der. Män­ni­sko­barn gör li­kaså sim­rö­rel­ser om de ram­lar i, och om de le­ver vid en strand bru­kar de spon­tant bör­ja sim­ma. Vi hål­ler ock­så spon­tant an­dan när vi ham­nar i ­vat­ten, och vi är duk­ti­ga un­der­vat­ten­sim­ma­re. /Sver­re Sjö­lan­der, pro­fes­sor eme­ri­tus i zoo­lo­gi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.