So­do­mi som po­li­tiskt va­pen

Un­der sen­me­del­ti­den av­sat­tes fle­ra kung­ar ef­ter an­kla­gel­ser om so­do­mi. Histo­ri­kern Hen­ric Ba­ge­ri­us har ana­ly­se­rat hur och var­för sex­u­a­li­tet kun­de bli po­li­tiskt spräng­stoff.

Forskning & Framsteg - - Innehall - Av Henrik Hö­jer

1| Vad var so­do­mi på sen­me­del­ti­den?

– Ge­ne­rellt syf­ta­de man på sex­u­el­la norm­brott av många slag – det kun­de hand­la om sam­lags­ställ­ning­ar med kvin­nan ovan­på till ex­em­pel. Men ef­ter hand så syf­ta­de det främst på ana­la sam­lag mel­lan män. Det­ta an­sågs stri­da mot na­tu­rens ord­ning. 2| Hur kom­mer det sig att du bör­ja­de stu­de­ra hur kung­ar ­an­kla­ga­des för so­do­mi?

– Re­la­tio­nen po­li­tik, makt och sex­u­a­li­tet har all­tid in­tres­se­rat mig. Och jag har ve­lat ge forsk­ning om mo­nar­kin – som kans­ke har va­rit li­te mos­sig – ett nytt per­spek­tiv ge­nom att un­der­sö­ka sy­nen på sex­u­a­li­tet. Ef­ter li­te in­läs­ning så vi­sa­de det sig att fle­ra eu­ro­pe­is­ka kung­ar an­kla­ga­des för so­do­mi un­der sen­me­del­ti­den. Här fanns ett möns­ter att bör­ja nys­ta i. 3| ”So­do­mi som po­li­tiskt va­pen” är bokens un­der­ti­tel – vad syf­tar du på?

– Den hand­lar om hur man sys­te­ma­tiskt an­vän­de an­kla­gel-

ser om sex­u­el­la norm­brott som re­to­riskt va­pen. Det hand­lar om ryk­tes­sprid­ning och an­kla­gel­ser i krö­ni­kor. So­do­mi­ten väx­te un­der me­del­ti­den fram som en av­vi­ka­re som man mås­te han­te­ra. Det var nå­gon som ska­pa­de oord­ning och vän­de upp­och­ned på värl­den. Om en kung fram­ställ­des som en so­do­mit så kun­de bå­de hans per­son och hans po­li­tik ifrå­ga­sät­tas. 4| Var för­var so­do­mi an­kla­gel­sers å ­gra­ve­ran­de?

– Det var ef­fek­tivt ef­tersom det fång­a­de så myc­ket. Man över­träd­de si­na könsnor­mer, men det kopp­la­des även till feg­het, lätt­sin­ne och slös­ak­tig­het. Det fång­a­de upp många ic­ke-önsk­vär­da egen­ska­per. 5| Du skri­ver om Ed­vard II i Eng­land, ­Mag­nus Eriks­son i Sverige, Ri­kard II i Eng­land och Henrik IV i Kasti­li­en, som al­la an­kla­ga­des för so­do­mi. Fanns det mer som för­e­na­de dem? – De­ras sty­ren präg­la­des av kam­pen mel­lan kung­a­makt och aris­to­kra­ti, där även kyr­kan var in­blan­dad. Al­la fy­ra an­sågs sva­ga, och de höll sig med man­li­ga gunst­ling­ar – i fle­ra fall av låg börd. De ha­de även pro­ble­ma­tis­ka äk­ten­skap, vil­ket kopp­la­des till de­ras po­li­tis­ka svag­het. Tre av dem av­sat­tes, och Henrik IV så gott som av­sat­tes. 6| Vet man om det lig­ger nå­got bakom des­sa ryk­ten?

– Det är svårt att klar­läg­ga. Vi vet ju att fle­ra av dem ha­de unga man­li­ga gunst­ling­ar. Men det är svårt att tol­ka de sam­ti­da krö­ni­kor­na i des­sa fall. Det är lätt att lä­sa in för myc­ket med mo­der­na ögon, så sva­ret är att vi in­te vet. Men ryk­te­na och be­skyll­ning­ar­na ex­i­ste­ra­de dock. I dag upp­fat­tar ju många Ed­vard II som ho­mo­sex­u­ell – det vi­sar väl på de hi­sto­ris­ka or­dens makt. 7| Var des­sa an­kla­gel­ser spe­ci­fi­ka för sen­me­del­ti­den?

– Det ver­kar i al­la fall ha va­rit ex­tra van­ligt då. Det hand­lar om en tid då mo­narkins makt öka­de ge­nom väx­an­de by­rå­kra­ti. I det­ta lä­ge an­sågs gunst­ling­ar hot­ful­la. Och so­do­mi an­kla­gel­ser an­vän­de sä­ven myc­ket fram­gångs­rikt mot Tem­pel­her­rar­na i bör­jan av 1300-ta­let. Det blev ett grepp som fun­ge­ra­de – och som ver­kar fun­ge­ra även i vår tid. 8| Vil­ken är den störs­ta lär­do­men av ditt forsk­nings­pro­jekt?

– Att det är spän­nan­de att stäl­la nya frå­gor till ett ti­di­ga­re rätt ge­nom­trös­kat käll­ma­te­ri­al.

Olyd­na­dens ­sö­ner. So­do­mi som po­li­tiskt va­pen i det sen­me­del­ti­da Europa Hen­ric Ba­ge­ri­us Na­tur & Kul­tur

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.