Våld­sam­ma­re i Af­gha­nis­tan

Forskning & Framsteg - - Innehall -

De se­nas­te åren har an­ta­let döds­of­fer i kon­flik­ten i Af­gha­nis­tan ökat kraf­tigt, en­ligt Uppsa­la uni­ver­si­tets kon­flikt­da­ta­bas. Sta­tisti­ken byg­ger på be­kräf­tat an­tal dö­da­de, var­för de fak­tis­ka siff­ror­na i re­gel är hög­re.

För­ra året, 2016, dö­da­des minst 18 000 i lan­dets kon­flik­ter, vil­ket är en för­dubb­ling jäm­fört med i bör­jan av 2010-ta­let. Se­dan 1989 har minst 180 000 män­ni­skor dö­dats i lan­det.

Som mest ha­de USA och Na­to 130 000 sol­da­ter på plats i Af­gha­nis­tan. I nu­lä­get är om­kring 10 000 Na­to­sol­da­ter fort­fa­ran­de sta­tio­ne­ra­de i lan­det, som är hårt drab­bat av isla­mis­tisk ter­ro­rism. Av Henrik Hö­jer

Det är det störs­ta oros­mo­men­tet, följt av Isla­mis­ka sta­ten (54 pro­cent). Ge­ne­rellt är det des­sa två sa­ker som be­folk­ning­en i de 38 län­der som in­går i en­kät­stu­di­en är mest oro­li­ga för. Den störs­ta oron för kli­mat­för­änd­ring­ar finns i Spa­ni­en (89 pro­cent), och mest oro­lig för IS är man i Li­ba­non (97 pro­cent).

Forsk­ning & Fram­steg 8 — 2017 Ame­ri­kans­ka sol­da­ter av­fy­rar en gra­nat i pro­vin­sen Lagh­man, 2014.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.