Do­pa­de cy­klis­ter blev in­te snab­ba­re

Forskning & Framsteg - - Innehall -

Den do­ping­klas­sa­de sub­stan­sen epo hjäl­per in­te nöd­vän­digt­vis cy­klis­ter att för­bätt­ra si­na täv­lings­re­sul­tat. Det fram­går av en dub­bel­blind och ran­do­mi­se­rad ne­der­ländsk stu­die, som ny­li­gen pub­li­ce­ra­des i tid­skrif­ten The Lan­cet. Fors­kar­na stu­de­ra­de sam­man­lagt 48 man­li­ga, välträ­na­de täv­lingscy­klis­ter i 18–50-års­ål­dern. Hälf­ten av dem fic­kin­jek­tio­ner med RHUEPO (re­kom­bi­nant hu­mant erytro­poi­e­tin), ett hor­mon som ökar pro­duk­tio­nen av rö­da blod­krop­par. Den and­ra hälf­ten fick pla­ce­bo. Ef­ter åt­ta vec­kor mät­tes de ras­kraf­ter i la­bo­ra­to­ri­e­för­sök och i ett krä­van­de lopp upp­för frans­ka M ont Ven­toux i Frank­ri­ke–en avd e tuf­fas­te stig­ning­ar­na i Tour de Franc e. La­bo­ra­to­ri­e­förs öken­vi­sa­de en nå­got ökad sy­re upp­tag­nings­för­må­ga och max styr­ka hos den do­pa­de grup­pen. Men den skill­na­den vi­sa­de sig in­te ge nå­gon för­del när det var dags att täv­la. Bäg­ge grup­per­na kom i mål på i ge­nom­snitt sam­ma tid. Fors­kar­na un­der­sök­te även oli­ka häl­so­ef­fek­ter, ef­tersom be­hand­ling med epo kan öka ris­ken för bland an­nat blod­propp. Någ­ra så­da­na för­änd­ring­ar upp­täck­tes in­te. Av Jörn Spo­lan­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.