Me­di­ta­tion däm­par brus i hjär­nan

När hjär­nan in­te har nå­got ­vik­ti­ga­re för sig lå­ter den tan­kar­na fladd­ra hit och dit. Bru­set på­går i spe­ci­el­la nerv­kret­sar – som kan lug­nas med me­di­ta­tion.

Forskning & Framsteg - - Innehall -

Me­di­ta­tion påverkar hjär­nan på många sätt. Den is­ra­e­lis­ka hjärn­fors­ka­ren Avi­va Ber­ko­vich- Oha­na vid Uni­ver­si­ty of Hai­fa har upp­täckt för­änd­ring­ar i nå­got som kal­las DMN, de­fault mo­de network, hos män­ni­skor som äg­nat mer än 10 000 tim­mar åt me­di­ta­tion med fo­kus på mind­ful­ness.

Re­dan för 20 år se­dan upptäckte forskare att ak­ti­vi­te­ten ökar i en rad om­rå­den ut­sprid­da i hjärn­bar­ken hos en per­son som är va­ken ut­an att kon­cen­tre­ra sig på nå­got sär­skilt. Ak­ti­vi­te­ten är ett slags bak­grunds­brus. Den mins­kar om man fo­ku­se­rar på att lö­sa en ma­te­ma­tisk ek­va­tion el­ler på nå­got an­nat som är men­talt krä­van­de. Pau­ser­nas bak­grunds­brus är en för­kla­ring till att hjär­nan – till skill­nad från musk­ler och många and­ra or­gan – slu­kar un­ge­fär li­ka myc­ket ener­gi oav­sett om den vi­lar el­ler käm­par med en spe­ci­fik upp­gift.

Hur skil­jer sig ak­ti­vi­te­ten i DMN mel­lan er­far­na me­di­te­ra­re och and­ra?

– Er­far­na me­di­te­ra­re har en kon­stant läg­re ak­ti­vi­tet, även när de in­te me­di­te­rar. Nät­ver­ket har en kopp­ling till dag­dröm­mar och grub­bel, som vi äg­nar un­ge­fär hälf­ten av vår vak­na tid åt. Det kan hand­la om tan­kar som: ”Hur ser jag ut?”, ”Vad tän­ker han om mig?” el­ler ”Åh, jag bor­de in­te ha gjort det där”. Att ha minskad ak­ti­vi­tet i DMN be­ty­der att man äg­nar sig mind­re åt så­dant, och mer åt att upp­fat­ta hur det känns i krop­pen just nu.

Kan det in­te va­ra skad­ligt att ha minskad ak­ti­vi­tet i DMN?

– Hos dem som har me­di­te­rat myc­ket är ak­ti­vi­te­ten läg­re, men den är in­te bor­ta. Sy­ste­met blir mer flex­i­belt. Det fun­ge­rar, men det är in­te all­tid i gång med grubb­le­ri­er. Me­di­te­rar du själv?

– Ja, fast in­te så myc­ket. Jag har fy­ra barn och ett krä­van­de jobb att hin­na med. Men var­je mor­gon me­di­te­rar jag i tju­go mi­nu­ter. Av Per Snaprud

Er­far­na me­di­te­ra­re har läg­re ak­ti­vi­tet i de­lar av hjär­nan som syss­lar med dag­dröm­mar och grub­bel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.