Nyupp­täckt par­ti­kel väger tungt

Forskning & Framsteg - - Innehall -

Atom­kär­nor är upp­bygg­da av pro­to­ner och ne­u­tro­ner, som i sin tur be­står av tre kvar­kar var­de­ra.

Nu rap­por­te­rar forskare vid det eu­ro­pe­is­ka par­ti­kel­fy­sik la­bo­ra­to­ri­et Cern att de har upp­täckt en släk­ting till pro­to­nen, som in­ne­hål­ler två så kal­la­de charm­kvar­kar. De är hund­ra­tals gång­er tyng­re än de kvar­kar som bru­kar fin­nas in­u­ti en pro­ton, och till och med tyng­re än en hel pro­ton är i nor­ma­la fall.

– Par­tik­lar som in­ne­hål­ler en charm­kvark upp­täck­tes re­dan på 1970-ta­let. Men en par­ti­kel med två charm­kvar­kar har in­te hit­tats ti­di­ga­re, sä­ger kärn­fy­si­kern Karin Schön­ning vid Uppsa­la uni­ver­si­tet, som har läst rap­por­ten.

Den här ty­pen av par­tik­lar är så kort­li­va­de att de ba­ra kan bil­das vid häf­ti­ga kol­li­sio­ner. Se­dan sön­der­fal­ler de snabbt. De­ras ex­istens av­slö­jas ge­nom att fors­kar­na läg­ger pus­sel med den skur av par­tik­lar som bil­das vid sön­der­fal­let.

–Det här är en vik­tig upp­täckt, även om vi så klart mås­te kom­ma ihåg att den mås­te be­kräf­tas med fler ex­pe­ri­ment, sä­ger Karin Schön­ning.

Näs­ta steg är att för­sö­ka mä­ta och stu­de­ra den nyupp­täck­ta par­ti­kelns egen­ska­per. Det ger pus­sel­bi­tar till att bätt­re för­stå de par­tik­lar som om­ger oss.

– Pro­to­ner och ne­u­tro­ner står för näs­tan all mas­sa i uni­ver­sum, men vi för­står in­te var­för de har den mas­sa, det spinn och den stor­lek som de har. Det kom­mer att bli in­tres­sant att kun­na jäm­fö­ra med par­tik­lar som har mer än en tung kvark, sä­ger Karin Schön­ning. Av An­na Da­vour

Den nyupp­täck­ta par­ti­keln in­ne­hål­ler två tunga kvar­kar av det slag som kal­las ”charm” (c) och en lätt som he­ter ”upp” (u). Den to­ta­la elekt­ris­ka ladd­ning­en blir dub­belt så stor som för en pro­ton, och där­för be­teck­nas den ”++”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.