Mys­tis­ka trapp­steg på ­Ös­ter­sjöns bot­ten

Forskare vid Stock­holms uni­ver­si­tet har upp­täckt me­ter­höga trapp­steg på bot­ten längs Ös­ter­sjöns kust. De gåt­ful­la for­ma­tio­ner­na kan ha en vik­tig be­ty­del­se för Ös­ter­sjöns mil­jö.

Forskning & Framsteg - - Innehall -

Hös­ten 2012 var ma­ring­eo­lo­gen Mar­tin Ja­kobs­son ute med sin båt Skid­blad­ner i Stock­holms skär­gård, strax ut­an­för Askö, för att ska­pa de­tal­je­ra­de 3D-bil­der av havs­bot­ten. Syf­tet var att un­der­sö­ka geo­lo­gis­ka spår från is­ti­den. Men gans­ka snart var det nå­got an­nat som fång­a­de hans in­tres­se på skär­men. – Vi såg märk­li­ga for­ma­tio­ner fram­trä­da på bot­ten. Det var som me­ter­sto­ra trapp­steg med helt ver­ti­ka­la kan­ter som sträck­te ut sig längs den slut­tan­de bot­ten, sä­ger Mar­tin Ja­kobs­son, pro­fes­sor i geo­lo­gi vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Upp­täck­ten gjor­de ho­nom ny­fi­ken, ef­tersom han i sam­band med ett ma­rin- ar­ke­o­lo­giskt pro­jekt ha­de sett ex­akt li­ka­da­na for­ma­tio­ner ut­an­för Ble­kinges kust.

I vå­ras deltog Mar­tin Ja­kobs­son i ett kart e rings pro­jekt av havs­bot­ten i fins­ka skär­går­den, där han hit­ta­de än­nu fler trapp­stegs­for­ma­tio­ner på 3 D-kar­tan.

– Som forskare vill jag för­stå vad det­ta är. Jag är gans­ka över­ty­gad om att des­sa trapp­stegs­for­ma­tio­ner finns ut­sprid­da runt he­la Ös­ter­sjön.

Den här ty­pen av for­ma­tio­ner nämns i en forsk­nings­ar­ti­kel från 1990- ta­let( se s .21). Där skri­ver fors­kar­na att trapp­ste­gens kul le­kun­na bil­das av­grund vat­ten­flö­den. M en­de be­trak­tad edet he­la som ett lo­kalt fe­no­men och gick in­te vi­da­re med fler stu­di­er.

– Jag tror dock att det­ta kan va­ra en vik­tig pus­sel­bit för att för­stå sam­man­sätt­ning­en på Ös­ter­sjöns vat­ten, sä­ger Mar­tin Ja­kobs­son.

Han tror att för­hål­lan­den i Ös­ter­sjöns bot­ten­se­di­ment gör att grund­vat­ten – som nor­malt sipp­rar ut li­te här och var – bloc­ke­ras och tving­as ut på spe­ci­fi­ka stäl­lens å att des­sa trapp­stegs­for­ma­tio­ner upp­står.

Men ex­akt hur trapp­ste­gen bil­das och

hur de häng­er ihop med geo­lo­gin på en stör­re ska­la är in­te klar­lagt.

– Vi mås­te för­stå var­för grund­vatt­nen kom­mer ut just här, och se­dan för­sö­ka mä­ta hur myc­ket vat­ten det rör sig om, sä­ger Mar­tin Ja­kobs­son.

Christoph Hum­borg, ve­ten­skap­ligt an­sva­rig på Ös­ter­sjö­cent­rum, är ex­pert på de mo­del­ler och be­räk­ning­ar som görs av Ös­ter­sjöns oli­ka vat­ten­flö­den. Han tyc­ker att upp­täck­ten är spän­nan­de och hop­pas att den kan bi­dra till bätt­re fram­ti­da mo­del­ler.

– Det finns nå­got i da­gens mo­del­ler över Ös­ter­sjöns vat­ten­bud­get som in­te tycks stäm­ma. Kans­ke kan okän­da grund­vat­tenut­flö­den va­ra den fe­lan­de län­ken, sä­ger Christoph Hum­borg.

Om det skul­le rö­ra sig om sto­ra och ti­di­ga­re okän­da ut­flö­den så kan det ha be­ty­del­se för Ös­ter­sjöns he­la mil­jö, tror Christoph Hum­borg:

– Det kan in­ne­bä­ra att det finns en stör­re buf­fert­för­må­ga mot för­sur­ning, tack va­re grund­vatt­nets al­ka­lis­ka för­må­ga. Sam­ti­digt kan det in­ne­bä­ra att mer ke­mi­ka­li­er och ni­tra­ter från jord­bruks­om­rå­den når Ös­ter­sjön via grund­vatt­net än man ti­di­ga­re räk­nat med.

Mar­tin Ja­kobs­son pla­ne­rar nu att gö­ra om­fat­tan­de mät­ning­ar av hur myc­ket vat­ten som sipp­rar ut vid des­sa trapp­stegs­for­ma­tio­ner på bot­ten.

– Vi vill pla­ce­ra ut mät­ut­rust­ning så snart som möj­ligt så att vi kan bör­ja få svar på al­la vå­ra frå­gor. Av Jo­han Lundberg

Trapp­ste­gen har upp­täckts på 3–20 me­ters djup och är van­ligt­vis 1–1,5 me­ter höga. Den här for­ma­tio­nen finns ut­an­för Karls­hamn.

Trapp­ste­gen bil­das på plat­ser där grund­vat­ten flö­dar ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.