Klas­sis­ka ex­pe­ri­ment: Ett moln på burk

Forskning & Framsteg - - Innehall -

MÖT­TE MOLN PÅ BERG 1 Den skots­ke fy­si­kern Char­les Thom­son Re­es Wil­son (1869–1959) blev intresserad av moln när han be­fann sig up­pe på det drygt 1 300 me­ter höga ber­get Ben Ne­vis år 1894.

GJOR­DE EG­NA MOLN 2 Han bör­ja­de gö­ra ex­pe­ri­ment med fuk­tig luft i en spe­ci­al­be­hål­la­re. Den kun­de ut­vid­gas has­tigt så att tryc­ket mins­ka­de, var­på tem­pe­ra­tu­ren sjönk så att vat­ten­ång­an kon­den­se­ra­de till små drop­par och bil­da­de en dim­ma.

ERSATTE DAMM MED STRÅL­NING 3 Moln­drop­par bil­das ba­ra om det finns en kär­na för dem att växa runt – till ex­em­pel en dammpar­ti­kel. Men Wil­son upptäckte att det bil­da­des tä­ta moln även i helt dammfri luft när han sat­te ett rönt­gen­rör in­till dim­kam­ma­ren, el­ler en ra­di­o­ak­tiv strål­käl­la.

FOTOGRAFERADE I DIMKAMMARE 4 Ef­ter många för­sök kun­de han dra slut­sat­sen att strål­ning­en bil­da­de jo­ner i luf­ten, som vat­ten­drop­par kun­de bil­das kring. En jo­ni­se­ran­de par­ti­kel läm­nar ett spår av små vat­ten­drop­par kring sin väg ge­nom kam­ma­ren. År 1911 ha­de Wil­son byggt en bätt­re dimkammare, där han kun­de fo­to­gra­fe­ra par­ti­kel­spår.

FICK NY SYN PÅ PAR­TIK­LAR 5 Den här ty­pen av fo­to­gra­fi­er gjor­de det för förs­ta gång­en möj­ligt att un­der­sö­ka vad som hän­der med en­skil­da par­tik­lar – och till och med se vad som hän­der när par­tik­lar­na sön­der­fal­ler el­ler kol­li­de­rar. Med hjälp av elekt­ris­ka och mag­ne­tis­ka fält böj­des par­tik­lar­nas ba­nor. Det gav in­for­ma­tion om de­ras ladd­ning och ener­gi.

NOBELPRIS OCH ANTIPARTIKEL 6 Wil­son fick No­bel­pri­set 1927 för sin dimkammare. Upp­fin­ning­en an­vän­des vid många vik­ti­ga för­sök, bland an­nat upp­täck­ten av po­si­tro­nen – den förs­ta kända an­ti­par­ti­keln.

LE­VER KVAR I SKO­LAN 7 Se­na­re upp­fanns and­ra for­mer av in­stru­ment för att ob­ser­ve­ra par­tik­lar, men enk­la dimkammare an­vänds fort­fa­ran­de i sko­lor och på fy sik­ut­bild­ning­ar.

1933 fo­to­gra­fe­ra­des spå­ret av en elektron i en dimkammare. Men den ha­de mot­satt elekt­risk ladd­ning. Po­si­tro­nen var upp­täckt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.