En pjäs om kli­ma­tet

Forskning & Framsteg - - Innehall - Har du tan­kar och idéer om det du just läst? MEJLA MIG! pa­trik.ha­de­ni­us@fof.se

”I ac­tu­al­ly had kind of a pa­nic at­tack, which ob­viously isn’t a gre­at thing to ha­ve un­der­wa­ter.”

Or­den kom­mer från en kli­mat­fors­ka­re. Han har just drab­bats av in­sik­ten om hur kli­mat­för­änd­ring­ar­na påverkar ko­rall­re­ven, un­der en dyk­ning vid Seychel­ler­na.

Jag hör hans be­rät­tel­se på Stock­holms stads­tea­ter, där fy­ra skå­de­spe­la­re lä­ser re­pli­ker från fy­ra kli­mat­fors­ka­re. Den jag lyss­nar till just nu sit­ter med ill­grö­na gympas­kor, ser cool ut och ta­lar eng­els­ka.

Fö­re­ställ­ning­en he­ter Me­dan kloc­kan tic­kar och är ett ex­pe­ri­ment som Rikste­a­tern och Dra­ma­ten står bakom och som tur­ne­rat i Lund, Lin­kö­ping, Norr­kö­ping, Umeå och Uppsa­la. Nu har tu­ren kom­mit till Stock­holm.

Jag är in­bju­den till­sam­mans med tek­nik­histo­ri­kern Ni­na Wormbs och DN:S kul­tur­chef Björn Wi­man för att kom­men­te­ra fö­re­ställ­ning­en efteråt. Vi sit­ter i en ring till­sam­mans med en publik på cir­ka 60 per­so­ner.

Pjä­sen har till­kom­mit ge­nom att fy­ra dra­ma­ti­ker in­ter­vju­at fy­ra kli­mat­fors­ka­re. In­ter­vju­er­na har se­dan re­di­ge­rats till ett slags sam­man­flä­ta­de mo­no­lo­ger. Skå­de­spe­lar­na sit­ter i publi­ken och lä­ser:

”Jag vak­nar var­je mor­gon med nå­gon sorts då­ligt sam­ve­te … Jor­den har an­tag­li­gen ald­rig sett en hems­ka­re va­rel­se än en sån som mig.”

”Jag är än­då op­ti­mist. Kli­mat­de­pres­sion som många upp­le­ver, käns­lan att det kom­mer gå åt att hel­ve­te med allti­hop, den har jag nog in­te drab­bats av själv.”

Al­la ta­lar svens­ka ut­om man­nen med grö­na skor. Vi lyss­nar i cir­ka 40 mi­nu­ter och ef­ter det föl­jer ett sam­tal. Ni­na Wormbs ta­lar om ett styc­ke som sär­skilt be­rör­de hen­ne, där en forskare ta­lar om upp­le­vel­sen av ett norr­sken. Hon kän­ner det fy­siskt i krop­pen. Björn Wi­man ta­lar om hur vi ska för­hål­la oss till käns­lan av att det är kört. Han me­nar att det är mer frukt­bart att in­se att vi är mitt up­pe i en för­änd­ring som vi i viss mån kan på­ver­ka, bland an­nat ge­nom att del­ta i sam­tal om den.

Själv blir jag först mest upp­rörd av språ­ket. Var­för ta­lar en skå­de­spe­la­re eng­els­ka? Och var­för är det just den coo­la kil­len med de ill­grö­na skor­na som gör det? Jag är al­ler­gisk mot eng­els­ka som sta­tus­språk.

Ef­ter en stund skif­tar han och pra­tar svens­ka. Och jag in­ser att man vill vi­sa att fors­kar­na in­te al­la har sam­ma bak­grund. Forsk­ning är in­ter­na­tio­nell och kli­mat­frå­gan är glo­bal. Det är en bra po­äng och den blir tyd­li­ga­re nu när jag ock­så bli­vit li­te upp­rörd.

Fö­re­ställ­ning­en är bra, den väc­ker tan­kar om forsk­ning, te­a­ter och vik­ten av att pra­ta med varand­ra. Men jag blir in­te starkt be­rörd. När jag pra­tar med ar­ran­gö­rer­na efteråt be­rät­tar de att re­ak­tio­ner­na hos publi­ken va­rit myc­ket va­ri­e­ra­de. Det hän­der att publi­ken är bå­de upp­rörd och pro­vo­ce­rad. Det som för mig är själv­klart – att fors­kar­na ock­så kan kän­na för­tviv­lan och miss­trös­ta – kom­mer som en ny­het för en del be­sö­ka­re. De som tror att fors­kar­na på ett ra­tio­nellt vis lö­ser pro­ble­met åt oss får en chock. Tek­nis­ka lös­ning­ar spe­lar en stor roll för hur vi kom­mer att kun­na mins­ka kli­ma­tef­fek­ter­na. Men om vi tror att det räc­ker, att vi kan fort­sät­ta att le­va vå­ra liv som vi gör i dag – och lå­ta and­ra lö­sa pro­ble­met – då är det nog dags att se fö­re­ställ­ning­en Me­dan kloc­kan tic­kar.

MISSA IN­TE! För 500 år se­dan till­kän­na­gav Mar­tin Lut­her si­na 95 te­ser som ska­ka­de om kyr­kans makt­ställ­ning. Läs histo­ri­kern Lars Trä­gård­hs tan­kar om hur det­ta fort­fa­ran­de påverkar oss här i Sverige, på si­dan 56. Fo­to­gra­fen An­ni­ka af Klerc­ker var li­te be­kym­rad när hon kom till­ba­ka ef­ter att ha fo­to­gra­fe­rat ­fors­kar­nas guppy­fis­kar: ”Mil­da ­mak­ter vad små de var – och snab­ba! Hop­pas bil­der­na än­då fun­kar bra.” Som van­ligt lyc­ka­des hon ut­märkt. Läs ar­ti­keln på si­dan 24. ATT FÅNGA FISKEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.