Så ska vind­kraf­ten bli sta­bil

På den dans­ka ön Bornholm kom­mer en stor del av elekt­ri­ci­te­ten från sol och vind. När det är mu­let el­ler vind­stil­la drar 1 000 fa­mil­jer ner på vär­men i si­na hus för att hål­la i ba­lans. ENER­GI SYS TEME T

Forskning & Framsteg - - Innehall - Av MA­RIE ALP­MAN

Ul­rik och Brit­ta Andre­as­sons hus lig­ger vac­kert nä­ra vatt­net på söd­ra Bornholm. Från var­dags­rums­fönst­ret är det fri ut­sikt över Ös­ter­sjön som skum­mar i blås­ten.

Men det är in­te ut­sik­ten vi kom­mit för att be­und­ra. I stäl­let öpp­nar Ul­rik en skrubb vid en­trén och pe­kar på en grå li­ten box med knap­par och en dis­play som pla­ce­rats vid el­skåpet. – Det är själ­va hjär­nan, sä­ger han. Skul­le vin­den plöts­ligt av­ta och vind­snur­ror­na på ön sak­ta in, så skic­kar box­en en sig­nal till de elekt­ris­ka ele­men­ten i hu­set att sän­ka vär­men.

– Det sker au­to­ma­tiskt. Vi mär­ker ingen­ting, in­ty­gar Ul­rik.

Lik­nan­de ut­rust­ning finns i sam­man­lagt 1 000 hus på den dans­ka ön, som bli­vit nå­got av ett le­van­de test­labb för nya, grö­na ener­gi­lös­ning­ar. Må­let är att Bornholm ska bli kol­di­ox­id­ne­utralt till 2025. El­sy­ste­met är re­dan på god väg. I år kom­mer all el på ön för förs­ta gång­en att pro­du­ce­ras med hjälp av vind, sol och bi­o­mas­sa.

Vind­kraf­ten står för cir­ka 40 pro­cent. Pro­duk­tio­nen av sol­kraft är än så länge blyg­sam, men den ökar och två nya sol­kraftspar­ker pla­ne­ras på ön.

Men med en ökad mängd el från sol och vind blir det pro­blem när vin­den in­te blå­ser och so­len går i moln.

Det är här som de 1 000 box­ar­na kom­mer in i bil­den. Att ett en­da hus­håll drar ner på vär­men när vin­den moj­nar har knap­past nå­gon be­ty­del­se för el­sy­ste­met, men när en stor mängd vär­me­pum­par och ele­le­ment fjärr­styrs sam­ti­digt får det en stor sam­lad ef­fekt.

För­sö­ket som fa­mil­jen Andre­as­son del­tar i är en fort­sätt­ning på Eu-pro­jek­tet Ecogrid, som ock­så äg­de rum på Bornholm – ett av värl­dens störs­ta test av flex­i­bel el­för­bruk­ning för att ba­lan­se­ra sväng­ning­ar­na från vind och sol. I pro­jek­tet deltog 2 000 fa­mil­jer, vil­ket mot­sva­rar drygt 10 pro­cent av hus­hål­len på Bornholm. Som jäm­fö­rel­se deltog om­kring 300 hus­håll i ett

lik­nan­de för­sök på Got­land, in­om ra­men för ett svenskt ut­veck­lings­pro­jekt för smar­ta elnät.

Ecogrid, som av­slu­ta­des 2015, vi­sa­de att det är tek­niskt möj­ligt att sty­ra el­för­bruk­ning­en hem­ma hos van­li­ga elan­vän­da­re. Pro­ble­met var att det sak­na­des en bra af­färsmo­dell. Att ba­ra skic­ka pris­sig­na­ler vi­sa­de sig in­te fun­ge­ra för att få folk att änd­ra sin el­kon­sum­tion.

– Eko­no­min är in­te den en­da driv­kraf­ten. Man tvät­tar in­te på nat­ten för att spa­ra någ­ra ören el­ler änd­rar si­na mat­ti­der ef­ter el­pri­set, sä­ger Kim Koch Han­sen, pro­jekt­le­da­re på det lo­ka­la el- och fjärr­vär­me­bo­la­get Bornholm ener­gi och for­sy­ning.

I det nya pro­jek­tet Ecogrid 2 tes­tas där­för en ny mo­dell. Skill­na­den är för det förs­ta att ba­ra upp­värm­ning­en på­ver­kas. I ett hus med vär­me­pump el­ler el­vär­me är upp­värm­ning­en en stor el­för­bru­ka­re, som dess­utom kan stry­pas un­der en pe­ri­od ut­an att tem­pe­ra­tu­ren i hu­set på­ver­kas nämn­värt. För det and­ra be­hö­ver de bo­en­de in­te själ­va hål­la re­da på el­pri­set. Styr­ning­en ska skö­tas au­to­ma­tiskt av en ut­om­stå­en­de mel­lan­hand, en så kal­lad ag­gre­ga­tor.

Del­ta­gar­na får slu­ta ett av­tal med ag­gre­ga­torn om hur myc­ket hu­sets in­om­hus­tem­pe­ra­tur får på­ver­kas. Det be­ror bland an­nat på hu­sets kon­struk­tion och hur länge vär­men stan­nar i väg­gar­na.

– Ing­en ska be­hö­va fry­sa. En del i pro­jek­tet går ut på att sam­la in da­ta om de oli­ka hu­sen. I vis­sa tar det många tim­mar in­nan det bör­jar bli kallt, i and­ra går det snab­ba­re, sä­ger Kim Koch Han­sen.

Hur av­ta­len ska se ut är ock­så en vik­tig del av pro­jek­tet. Det är ag­gre­ga­torns an­svar att ut­veck­la en af­färsmo­dell som gör att de bo­en­de nap­par.

– Vi mås­te ta re­da på vad som mo­ti­ve­rar kun­der­na. Det kan va­ra peng­ar, bätt­re ser­vice el­ler vetska­pen om att man bi­drar till ett grönt ener­gi­sy­stem, sä­ger Kim Koch Han­sen.

En en­kel mo­dell kan va­ra att kun­den hyr sin vär­me­pump och i av­ta­let tillå­ter att in­om­hus­tem­pe­ra­tu­ren får va­ri­e­ra in­om vis­sa ra­mar.

I gen­gäld kan kun­den få en läg­re vär­mekost­nad. Men av­ta­len kan ock­så in­ne­hål­la ser­vice och oli­ka ga­ran­ti­er om grön el.

För Tho­mas Jen­sen, en an­nan av för­söks­del­ta­gar­na som bor med sin fa­milj nå­gon mil ut­an­för hu­vud­or­ten Rön­ne, är det in­tres­sant bå­de att få en läg­re ener­giräk­ning och att mins­ka kol­di­ox­id­ut­släp­pen.

– Sam­ti­digt är det vik­tigt att det in­te påverkar fa­mil­jen, sä­ger han.

På sikt är det in­te ba­ra upp­värm­ning­en som ska hjäl­pa till att ba­lan­se­ra el­nä­tet. Näs­ta steg är att ut­nytt­ja el­bils­bat­te­ri­er. Vid tid­punk­ter när el­sy­ste­met är hårt be­las­tat kan de

Ul­rik och Brit­ta Andre­as­son bor på Bornholm och del­tar i det pro­jekt som går ut på att an­pas­sa hu­sets upp­värm­ning ef­ter öns till­gång på el. Forsk­ning & Fram­steg 8 — 2017 Tho­mas Jen­sen, en an­nan av del­ta­gar­na i Ecogrid 2.0, ser en möj­lig­het att bå­de spa­ra

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.